Zakelijke kansen in Egypte

Gepubliceerd op:
23 juli 2012
Laatst gecontroleerd op:
15 januari 2024

Van alle Noord-Afrikaanse landen exporteren we het meeste naar Egypte. Sommige Nederlandse ondernemers zijn al actief op de Egyptische markt. Waar liggen de kansen voor u?

Handelsmissie groene waterstof naar Egypte in juni

Bent u als bedrijf actief in groene waterstof? En bent u benieuwd naar kansen in Egypte voor de hele waterstofsector? Neem dan van 10 tot en met 14 juni 2024 deel aan deze handelsmissie. U kunt zich aanmelden tot 13 mei 2024.

Agro & Food

De Egyptische landbouwsector biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven. Het doel van het onderzoek Trade Barriers Facing Dutch Exporters in Egypt: "An exporters manual" is om Nederlandse exporteurs een gedetailleerde leidraad te bieden. Het rapport helpt bij de export van bepaalde landbouwproducten naar Egypte. Het gaat niet alleen over het exportproces, maar geeft ook informatie op de geschatte kosten en tijd. 

Daarbij gaat het vooral om het exporteren van de volgende landbouwproducten:

 • groentezaden
 • aardappelzaden
 • pesticiden
 • chemische meststoffen
 • organische pesticiden en meststoffen
 • vlees- en kipproducten
 • zuivelproducten

Ontdek uw kansen in de land- en tuinbouwsector

De Egyptische land- en tuinbouw kent een aantal uitdagingen, zoals verzilting van de bodem en waterschaarste. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven! Bijvoorbeeld in de sectoren tuinbouw, zaad en water. Ontdek de kansen van de combitrack Klimaat- en waterslimme landbouw in Egypte.

Kansen in de modernisering van de Egyptische landbouw

In Egypte bereikt de helft van de landbouwproductie nooit de markt. Deze verliezen treden voornamelijk op bij de naoogst-processen. Modernisering van de Egyptische landbouw kan leiden tot een verhoogde voedselproductie, efficiënt watergebruik en oplossingen om de CO2-voetafdruk te verkleinen, zoals het duurzaam verwerken van landbouwafval. Voor landbouwkundige samenwerking liggen hier goede kansen.

Lees meer op de website Agroberichten van de Landbouwraad. Neemt u voor vragen contact op met de Landbouwraad in Cairo.

Kansen in de tuinbouwkoelketen

Voedselverliezen zijn ook een groot probleem in de Egyptische tuinbouwsector. Nederlandse-Egyptische innovatie en samenwerking kunnen dit tegengaan. De gratis studie 'Cold chain investment opportunities in horticulture in Egypt' geeft u inzicht in de zakelijke kansen voor de koelwaardeketen. Maar ook in vermindering van barrières voor investeerders. Dat kan u helpen bij toekomstige investeringen in technologieën en diensten voor de koelwaardeketen.

Klimaat- en waterslimme landbouw

Egypte kampt met uitdagingen zoals beperkte watervoorraden, klimaatverandering, en de invoering van geavanceerde technologieën. Toch is het doel van Egypte om de landbouwproductiviteit te verhogen. Kortom: er liggen kansen in de klimaat- en waterslimme landbouw.

Lees onderstaand rapport of bekijk de combitrack Klimaat- en waterslimme landbouw in Egypte.

Energie

Groene waterstof

De Egyptische markt voor groene waterstof ontwikkelt zich snel. De overheid heeft regelgeving opgesteld en steunt de markt met stimuleringsmaatregelen. Egypte is bezig om projectontwikkelaars aan te trekken.

Het rapport 'Force Field Analysis Hydrogen Egypt' geeft een overzicht van de Egyptische markt voor groene waterstof. Er zijn kansen voor verduurzaming en economische ontwikkeling, maar ook risico's, zoals op het gebied van milieu en financiering.

Het rapport belicht ook de kansen voor samenwerking tussen Nederlandse en Egyptische spelers. Denk aan het delen van kennis, het ondersteunen van partnerschappen en het verduurzamen van de sector. Beide landen kunnen hun krachten bundelen en werken aan een groenere en milieuvriendelijkere energietoekomst.

Energiehub

De Egyptische energiesector moderniseert snel. Egypte wil zich graag profileren als energiehub. De energiemarkt biedt kansen op het gebied van energietransport, opslag, verwerking, opwekking en technische assistentie.

Duurzame energie

Bekijk het marktrapport 'Quick scan in the Egyptian Economy in the sectors of: Renewable Energy, Ports, Development & Waste Management' voor meer informatie.

Egypte is een aantrekkelijke markt voor investeringen in hernieuwbare energie. Het land heeft ambitieuze doelstellingen voor hernieuwbare energie. Maar ook een groot natuurlijke potentieel voor zonne- en windenergie. Daarnaast is er ontwikkeling van binnenlandse fabricagemogelijkheden voor componenten en is de energiemarkt liberaal en concurrerend.

Denk bij duurzame energie in Egypte aan kansen in:

 • waterkracht
 • windparken
 • zonne-PV's
 • geconcentreerde zonne-energie (CSP)
 • zonnewater
 • verwarming (SWH)
 • biomassa
 • afval-naar-energietechnologieën
 • geothermische energie

In dit marktrapport staat ook meer over kansen in de havenontwikkeling en afvalmanagement van Egypte.

Op dit moment komt nog een gering percentage van de energie uit hernieuwbare energiebronnen. De Egyptische overheid streeft naar een bijdrage van 37% aan de totale energie in 2035.

Water

De beschikbaarheid van water, nu en in de toekomst, is een van de grootste zorgen van de Egyptische overheid. Voor de watervoorziening is Egypte nog steeds bijna helemaal afhankelijk van de Nijl. Die zal op korte tot middellange termijn de belangrijkste bron blijven. Geleidelijk moeten alternatieve bronnen een deel van de watervoorziening overnemen.

Voor het Nederlandse bedrijfsleven liggen er kansen op het gebied van:

 • Efficiënt watergebruik
 • Watermanagement
 • Introductie van (nieuwe) watertechnieken
 • Technische hulp

Marktstudie Kansen in de watersector in Egypte

In mei 2023 heeft Netherlands Water Partnership (NWP) een onderzoek uitgevoerd naar de watersector in Egypte en de kansen voor Nederlandse waterkennis en -technologie. Dit onderzoek is in samenwerking met RVO gedaan, op verzoek van de Nederlandse ambassade in Egypte.

In Egypte hebben vooral de water- en landbouwsectoren te maken met de gevolgen van klimaatverandering. De Egyptische overheid heeft geld beschikbaar gesteld voor vergroening, en voor oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering. Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven die actief zijn op het gebied van waterbeheer, irrigatie, duurzame landbouw en toelevering.

Het rapport geeft inzicht in de Egyptische markttoegankelijkheid en laat zien dat er veel kansen zijn voor samenwerking. Dat geldt vooral voor de Nederlandse en Egyptische watersector en toeleveringsbedrijven. Het rapport geeft daarnaast inzichten en aanbevelingen voor succesvolle markttoegang in Egypte.

Via onderstaande knop kunt u dit rapport aanvragen. Zet in de onderwerpregel 'Watersector Egypte'.

"Ondernemers die willen zakendoen in Noord-Afrika moeten erheen. Je moet elkaar in de ogen kijken, samen eten, vaker contact hebben."

Bekijk 7 tips van 3 experts over zakendoen in Noord-Afrika

Renate Douwes
Business Development Coach

Havenontwikkeling

Naast een aantal kleinere havens, heeft Egypte ook een grote haven: Alexandrië. Daarnaast is het Suezkanaal een belangrijke transportroute door Egypte. De havens en het kanaal zijn voortdurend in ontwikkeling. Dat biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven kansen op het gebied van onder andere:

 • transport en logistiek;
 • overstappen naar duurzame energiebronnen;
 • modernisering en efficiënt gebruik van toegepaste technieken;
 • technische assistentie en baggerwerkzaamheden.

Bekijk het rapport hieronder 'Quick scan in the Egyptian Economy in the sectors of: Renewable Energy, Ports, Development & Waste Management' voor meer informatie over kansen in de havenontwikkeling.

Aquacultuur

In de Egyptische aquacultuur liggen er ook kansen voor Nederlandse ondernemers. De aquacultuurproductie in Egypte is in grootte 8e wereldwijd, voor de tilapia zelfs 3e. De sector groeit en er liggen kansen voor (lokale) productie van duurzame, circulaire eiwitten tot voer. Denk aan bijproducten van onder andere de pluimvee- en brouwerijsector en insecten.

Dat vermindert ook de noodzaak om voer te importeren. Daarnaast is het ook gunstig voor de lokale werkgelegenheid. Dit marktrapport onderzoekt deze kansen en bekijkt de waardeketen in de Egyptische aquacultuursector.

Afvalverwerking

Egypte heeft in de steden te maken met een afvalverwerkingsprobleem. Dat komt onder andere door een snelle bevolkingsgroei; verstedelijking; industrialisatie en toename van consumptie. Diverse pogingen tot afvalscheiding zijn niet gelukt.

Onderstaand rapport - dat is gemaakt in opdracht van RVO en de ambassade van Egypte - beschrijft de afvalverwerking van steden en landbouw. Het onderzoek geeft een overzicht van de waardeketens in de Egyptische afvalsector en legt ook uit welke kansen er liggen voor Nederlandse ondernemers.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Zakendoen in Egypte biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland.

De Nederlandse overheid verwacht dat u de risico's voor mens en milieu in uw eigen bedrijfsvoering en internationale waardeketen in kaart brengt, en dat u negatieve gevolgen voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Breng risico's in kaart

De volgende bronnen geven een indruk van de IMVO-risico's in Egypte. Het is belangrijk dat u de risico's ook verder onderzoekt, voordat u in dit land zakendoet. En dat u op de hoogte blijft van de lokale situatie en ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

 • RVO biedt ondernemers informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Nederlandse ambassade ondersteunt u met informatie en contacten.
 • Het IMVO-steunpunt helpt u op weg met advies en informatie. Ook kunnen ze u koppelen aan onze netwerkpartners. Het steunpunt werkt samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en vakbonden.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's uit aan projecten. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Meer weten?

Alle marktrapporten over Egypte

Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten en landbouwraden publiceren wij regelmatig marktrapporten over kansrijke sectoren in Egypte. U vindt ze op deze pagina ter download. Maar er zijn mogelijk nog rapporten: voor sectoren die hier niet genoemd zijn. In onze bibliotheek vindt u een volledige lijst van marktrapporten in Egypte.

Andere relevante informatie over groeisectoren of zakelijke mogelijkheden publiceert het buitenlandnetwerk op internationaalondernemen.nl. U kunt hier filteren op het land en de gewenste sector.

Meer informatie

 • Lees ons artikel over zakendoen in Noord-Afrika.
 • In de agenda internationaal ondernemen vindt u alle internationale activiteiten die wij (samen met andere partijen) organiseren. U kunt rechts bij Landen verfijnen op Egypte.
 • Op internationaalondernemen.nl vindt u soms ook relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. Selecteer hiervoor het land Egypte en eventueel uw sector. Naast het buitenlandnetwerk plaatsen ook andere handelsbevorderende organisaties hier interessante marktrapporten.

Ontdek uw kansen

Wij denken graag met u mee.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?