Tijdelijk gesloten voor aanvragen

CO2-arme productie SDE++

Gepubliceerd op:
20 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
28 juni 2022

Wilt u uw organisatie verduurzamen door CO2-arme productietechnieken te gebruiken? Vraag dan subsidie aan  vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende CO2-arme productietechnieken: CO2-afvang en -opslag (Carbon Capture and Storage, CCS), CO2- afvang en -gebruik (Carbon Capture and Utilisation, CCU), geavanceerde hernieuwbare brandstoffen en waterstof uit elektrolyse.

Wilt u meer weten over bepaalde technieken in een categorie? Een overzicht van de opengestelde categorieën met alle eisen per categorie vindt u in de brochure 2022 en de Aanwijzingsregeling categorieën SDE++ 2022

CO2-afvang en -opslag (CCS)

CCS is de afvang en permanente opslag van koolstofdioxide (CO2). U kunt CCS  inzetten in de industrie en bij elektriciteitsproductie. CCS is een CO2-verminderende tussenoplossing voor bedrijven die hun processen om technische of financiële redenen niet op korte termijn op andere manieren CO2-neutraal kunnen maken. De afgevangen CO2 wordt opgeslagen in lege gasvelden op zee. De subsidieregeling is alleen open voor opslag in Nederland en het Nederlandse deel van het continentaal plat. Alleen een Nederlandse vergunninghouder (zoals bedoeld in artikel 16.5 van de Wet milieubeheer) mag hier CO2 opslaan.

U kunt CO2 afvangen bij zowel nieuwe als bestaande installaties. Ook kan er sprake zijn van alleen een nieuwe of bestaande afvanginstallatie. Daarnaast is er binnen de categorieën onderscheid tussen gasvormig en vloeibaar transport van CO2.

Nieuw in de SDE++ 2022 is het afvangen van de CO2 die overblijft bij de productie van waterstof uit industriële restgassen. Ook is er een verdere opdeling van de categorieën gemaakt tussen bedrijven die onder het EU Emissions Trading System (EU ETS-systeem) vallen en bedrijven die hier niet onder vallen. Daarnaast is het vanaf 2022 mogelijk om beschikkingen uit verschillende openstellingsronden voor CCS te combineren in één CO2-afvanginstallatie. In de brochure leest u voor welke categorieën dit kan.

CO2-afvang en -gebruik (CCU)

Naast opslag van CO2 kunt u ook subsidie aanvragen voor het afvangen van CO voor gebruik in de glastuinbouw (CCU). CO2 gebruiken voor extra plantbemesting is een bestaande techniek. Een glastuinbouwer kan zelf CO2 produceren met (gas)gestookte installaties (ketel of WKK). Of de CO2 inkopen bij derden. Wanneer de glastuinbouwer CO2 inkoopt, is er sprake van CCU.

Bent u degene die CO2 afvangt? Dan bent u de subsidieontvanger. U zorgt dat de CO2 nuttig wordt gebruikt in de glastuinbouw. Hiermee bedoelen we dat het gebruik van fossiele brandstoffen voor CO2-bemesting wordt voorkomen. In de haalbaarheidsstudie onderbouwt u hoe u de afzet van de CO2 aan de glastuinbouw opzet.

Combinatie van CCS en CCU

Wilt u één afvanginstallatie voor CCS en CCU gebruiken? Dit kan bij bepaalde combinaties van categorieën. U vindt deze in de brochure bovenaan deze pagina. Wilt u u CCS en CCU combineren? Dient u dan in dezelfde openstellingsronde voor zowel het CCS-deel als voor het CCU-deel een aparte subsidieaanvraag in.

Nieuw in de SDE++ 2022 is dat u ook voor enkele CCS-categorieën kunt aanvragen als u al een CCU-verlening uit een eerdere openstellingsronde heeft.  Ook deze combinaties vindt u in de brochure.

Uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie

Vraagt u subsidie aan voor een nieuwe afvanginstallatie of vervloeiingsinstallatie? Of voor meer dan € 400.000.000? Dan gelden de volgende voorwaarden: 

  • U gaat binnen 2 weken na afgifte van de subsidiebeschikking een uitvoeringsovereenkomst aan met de Staat. 
  • U levert binnen 4 weken na afgifte van de subsidiebeschikking een bankgarantie.

Wij vragen geen uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie voor een beschikking onder de € 400.000.000 voor afvang van CO2 bij biomassa-installaties voor gebruik in de glastuinbouw.

Lees meer over de uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie.

Opdracht- en realisatietermijn

Nieuw in 2022 bij de categorieën CCS en CCU is een verlenging van de termijn voor de opdrachtbevestiging voor de bouw van de productie-installatie: van 2,5 naar 3 jaar na de beschikkingsdatum. CCS- en CCU-projecten zijn groot. Daarom is ook de realisatietermijn verlengd: van 5 naar 6 jaar.

Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen

U kunt binnen de SDE++ ook subsidie aanvragen voor geavanceerde hernieuwbare (duurzame) brandstoffen die in Nederland worden geleverd voor wegvervoer en binnenvaart. Hiermee dragen we bij aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om op een duurzame manier extra hernieuwbare brandstoffen te realiseren. Er zijn hiervoor verschillende categorieën. Welke dit zijn leest u in de brochure.

Nieuw in 2022 is dat er, naast een categorie voor bio-ethanol, nu ook een categorie voor methanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa is.

Waterstof uit elektrolyse

Elektrolyse is een techniek waarbij u met elektriciteit waterstof produceert. De waterstofproductie uit elektrolyse zorgt voor minder CO2-uitstoot als er veel hernieuwbare (duurzame) elektriciteit beschikbaar is. U kunt daarom SDE++-subsidie aanvragen voor de productie van waterstof uit elektrolyse. 

U haalt de elektriciteit voor de elektrolyse van het net of van een directe verbinding (lijn) met een wind- of zonnepark. Die directe lijn is nieuw in de SDE++ 2022. Gebruikt u deze directe lijn met een wind- of zonnepark? Dan mag u niet ook subsidie ontvangen voor de ingezette hernieuwbare elektriciteit in de elektrolyser.

Er gelden daarnaast voorwaarden voor de draaiuren van de elektrolyser. Deze zijn gebaseerd op de beschikbaarheid van hernieuwbare elektriciteit. Een productie-installatie voor waterstof is namelijk bedoeld om te gebruiken bij een overschot aan hernieuwbare elektriciteit. Meer informatie hierover vindt u in de brochure.

Vragen over de SDE++?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?