Tijdelijk gesloten voor aanvragen

CO2-arme warmte SDE++

Gepubliceerd op:
20 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
28 juni 2022

Wilt u uw organisatie verduurzamen door het gebruik van een CO2-arme warmtetechniek? Vraag dan subsidie aan vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

CO2-arme warmte is warmte die niet of niet volledig uit een hernieuwbare (duurzame) bron komt. Maar deze warmte heeft wel een lagere CO2-uitstoot dan warmte uit een gasgestookte installatie. U kunt een aanvraag indienen voor de volgende CO2-arme warmtetechnieken: aquathermie, daglichtkas, Zon-PVT met warmtepomp, elektrische boiler, geothermie ondiep, restwarmtebenutting, hybride glasoven en industriële warmtepomp. 

Het overzicht van alle opengestelde categorieën met eisen per categorie vindt u in de brochure 2022 en de Aanwijzingsregeling categorieën SDE++ 2022.

Aquathermie (TEO, TEA en TED)

Aquathermie is het verwarmen en koelen van gebouwen door warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater te gebruiken. U kunt subsidie aanvragen voor verschillende technieken voor verwarming van gebouwen en tapwater (gebouwde omgeving). Ook kunt u een aanvraag indienen voor directe levering aan bedrijven en (non-)profitinstellingen. Bij de gebouwde omgeving gaat het om stads- of ruimteverwarming en warm tapwater. De warmte mag rechtstreeks geleverd worden, maar ook via een stadsverwarmingsnet.

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)

Bij thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) onttrekt u warmte aan oppervlakte- of zeewater met een warmtewisselaar. Dit kan bij stromend en stilstaand water.

We onderscheiden voor de SDE++ 2022 bij TEO categorieën met en zonder seizoensopslag. Met een seizoensopslag slaat u warmte op om op een later moment te gebruiken. Voorheen kon u alleen voor TEO met seizoensopslag aanvragen. Bij zowel installaties met als zonder seizoensopslag verhoogt u met een warmtepomp de temperatuur. Zo kunt u de warmte gebruiken voor verwarming. Nieuw in de SDE++ 2022 is dat binnen de TEO-categorieën koudelevering ook toegestaan is.

Thermische energie uit afvalwater of drinkwater (TEA en TED)

Bij thermische energie uit afvalwater (TEA) onttrekt u warmte uit het gezuiverde afvalwater van een afvalwaterzuivering met een warmtewisselaar. U kunt ook warmte uit drinkwater onttrekken (TED). Een warmtepomp verhoogt de temperatuur. U gebruikt de warmte daarna voor verwarming van gebouwen en warm tapwater. De installatie mag niet gebruikt worden voor koeling.

Daglichtkas

Met een daglichtkas gebruikt u zonlicht voor de verwarming van een tuinbouwkas. Direct zonlicht is niet voor alle gewassen in tuinbouwkassen even goed. U kunt dan een deel van het invallende zonlicht opvangen met een zonthermisch systeem (daglichtkas). U slaat de warmte daarna op in een seizoensopslag. In het stookseizoen haalt u de warmte dan weer uit die seizoensopslag. Met een warmtepomp verhoogt u de temperatuur. De warmte gebruikt u voor verwarming van de tuinbouwkas. U mag de installatie niet gebruiken voor koeling. En het collectorsysteem moet onderdeel zijn van een nieuwe tuinbouwkas.

Zon-PVT met warmtepomp

Met PVT-collectoren wekt u elektriciteit én warmte op. De PVT-collector levert vooral omgevingswarmte. Een combinatie van warmte onttrokken aan de buitenlucht en voor een kleiner deel directe zonnewarmte. Met een warmtepomp verhoogt u daarna de temperatuur van de warmte. U mag de warmte alleen gebruiken voor verwarming van de gebouwde omgeving (verwarming van gebouwen en tapwater).

Alleen voor de CO2-arme warmte die u met een PVT-systeem produceert, krijgt u SDE++-subsidie. Voor regulier afgedekte zonnecollectoren met een vermogen vanaf 140 kWth, kunt u subsidie aanvragen voor 'Zonthermie' in de categorie Hernieuwbare warmte.

Elektrische boiler

Elektrische boilers gebruiken elektriciteit om warmte te produceren in de vorm van thermische olie, warm water of stoom. Deze zet u bijvoorbeeld in als alternatief voor ketels of warmte-krachtkoppelingsinstallaties (WKK) die warmte produceren door verbranding van aardgas, olie of restgassen.

Binnen de SDE++ kunt u subsidie aanvragen voor het gebruik van elektrische boilers. Dit mogen ook hybrideketels zijn. Hybrideketels leveren warmte op gas en op elektriciteit. Bij hybrideketels meet u zowel de warmte als de gebruikte elektriciteit.

Alleen voor de warmte uit elektriciteit krijgt u subsidie. Ook moet het een nieuwe ketel zijn.

Er gelden voorwaarden voor de draaiuren van de elektrische boiler. Deze zijn gebaseerd op de beschikbaarheid van hernieuwbare elektriciteit. Kijk voor de voorwaarden en de verdere eisen voor deze categorie in de brochure en de aanwijzingsregeling categorieën bovenaan deze pagina.

Geothermie (ondiep)

Bij geothermie gebruikt u warmte uit de ondergrond. Bij ondiepe geothermie gaat het om warmte uit ondiepe ondergrond. U kunt binnen de SDE++ subsidie krijgen voor ondiepe geothermie als u deze combineert met een warmtepomp. Lees meer over Geothermie op de pagina Hernieuwbare warmte.

Restwarmtebenutting

Industrieën en datacenters, maar ook andere bedrijven, hebben soms een overschot aan warmte. We spreken van restwarmte als u deze warmte ‘wegkoelt’ en loost. En dus niet nuttig gebruikt binnen uw bedrijf. Deze restwarmte kan soms wel nuttig zijn voor de verwarming van woningen of de glastuinbouw. Of voor andere bedrijven en processen die warmte nodig hebben.

De SDE++ geeft subsidie voor de zogenaamde ‘uitkoppeling’ van restwarmte bij een warmtebron. Dit is inclusief de voorzieningen die nodig zijn om de restwarmte bij het bedrijf of stadsverwarmingsnet (de afnemer) af te leveren. Het distributienet is daarbij geen onderdeel van de SDE++-subsidie. Om in aanmerking te komen voor SDE++-subsidie, moet u de restwarmte naar een andere locatie transporteren dan die waar de restwarmte wordt uitgekoppeld. De levering van stoom is niet toegestaan in de SDE++.

U kunt binnen de techniek restwarmtebenutting subsidie aanvragen voor systemen met warmtepomp en zonder warmtepomp. Daarbij maken we onderscheid tussen de verhouding van de lengte van de transportleiding die nodig is (met een staffel) en het uitgekoppelde thermische vermogen. U vindt een overzicht van de categorieën in de brochure bovenaan deze pagina.

Industriële warmtepomp

Als industrieel bedrijf kunt u ook zelf warmte met een lage temperatuur hergebruiken. U verhoogt dan de temperatuur van de warmte met een warmtepomp. De warmte die u produceert, gebruikt u voor een industriële toepassing. Tuinbouw zien we niet als een industriële toepassing. Ook kunt u de temperatuur van stoom ophogen om opnieuw te gebruiken. U mag de installatie niet gebruiken voor de levering van koude.

U kunt een aanvraag indienen voor 2 technieken: met een gesloten warmtepomp en een open warmtepomp. Nieuw in de SDE++ 2022 is dat we ook onderscheid maken op basis van vollasturen.

Hybride glasoven

Nederland telt ongeveer 10-15 ovens die gesmolten glas produceren. Dit wordt vooral verwerkt tot verpakkingsglas voor voedsel en dranken. De productie van gesmolten glas gebeurt met ovens met hoge temperaturen (rond de 1500 °C). Hiervoor gebruiken de ovens meestal aardgas. Een alternatief voor deze conventionele ovens zijn hybride glasovens. De verhitting gebeurt dan vooral elektrisch in combinatie met de verbranding van een gas. Dit kan aardgas zijn, maar in de toekomst kan dit misschien ook waterstof zijn. De hybride glasoven is nieuw binnen de SDE++ 2022.

Om in aanmerking te komen voor SDE-subsidie moet de oven nieuw zijn. De ombouw van een oven die al in gebruik is, is niet toegestaan. Alleen voor de elektriciteit die u inzet voor de productie van warmte in de glasoven krijgt u subsidie.

Vragen over de SDE++?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?