Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Hernieuwbare elektriciteit

Gepubliceerd op:
19 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
2 december 2022

Wilt u uw organisatie verduurzamen door hernieuwbare (duurzame) elektriciteit op te wekken en te gebruiken? Bijvoorbeeld door een groot zonnedak aan te leggen? Vraag dan subsidie aan vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende technieken om elektriciteit op te wekken: waterkracht, osmose, wind op land en zon-PV.

Een overzicht van alle opengestelde categorieën met de eisen per categorie vindt u in de brochure  2022 en de Aanwijzingsregeling categorieën SDE++ 2022.

Waterkracht

Gaat u hernieuwbare elektriciteit produceren door middel van waterkracht? U kunt subsidie aanvragen voor verschillende categorieën. In alle gevallen gaat het om energie uit water dat niet specifiek voor de productie van energie omhoog gepompt is.

Er zijn categorieën voor nieuwe waterkrachtinstallaties en voor de renovatie van bestaande waterkrachtinstallaties. Het opwekken van elektriciteit in waterkrachtinstallaties vraagt om voldoende ‘valhoogte’ van water. Het verval van rivieren in de Nederlandse delta is klein. Toch zijn bestaande civiele bouwwerken, zogenaamde ‘kunstwerken’, in rivieren soms geschikt om voldoende valhoogte te creëren.

Het is ook mogelijk om in vrij stromend water energie op te wekken. Hiervoor is een categorie met een lagere valhoogte. Deze categorie is voor technieken als energieopwekking uit getijden of onderzeese stroming, en energieopwekking uit golven. De opgewekte elektriciteit ontstaat dan niet uit het verval van water, maar uit de beweging van het water.

Osmose

Gaat u hernieuwbare elektriciteit produceren door het verschil in zoutconcentraties tussen zout en zoet water (osmose) te gebruiken? Vraag dan subsidie aan voor een productie-installatie in de categorie 'Osmose'.

Wind

Gaat u hernieuwbare elektriciteit produceren uit wind? U kunt subsidie aanvragen voor de categorieën ‘Wind op land’, ‘Wind in meer, ‘Wind op waterkering’ en ‘Wind op land met hoogtebeperking’. We maken binnen deze categorieën onderscheid in windsnelheid. 

In alle gevallen moet u de windturbines aansluiten op het elektriciteitsnet via een grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A). Wilt u kleinschalige windturbines plaatsen met een kleinverbruikersaansluiting? Dan kunt u gebruikmaken van andere subsidieregelingen: 
•    Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) 
•    Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Windkaart en windsnelheden 

Alle gemeenten in Nederland zijn ingedeeld in 6 windsnelheidscategorieën, variërend van < 6,75 m/s tot ≥ 8,5 m/s. De opbrengsten van windenergie verschillen per categorie. Hiermee is rekening gehouden in de berekening van de basisbedragen. 

Wilt  u weten welke windsnelheidscategorie voor uw projectlocatie geldt? De Windkaart windsnelheid per gemeente in Nederland laat de gemiddelde windsnelheid zien per gemeente in Nederland. Deze kaart is gebaseerd op een windkaart van het KNMI. De SDE++ 2022 gaat uit van de gemeentelijke indeling per 1 januari 2022. Een lijst van de gemeenten vindt u in bijlage 2 van de Aanwijzingsregeling categorieën SDE++ 2022

Bij het indienen van uw subsidieaanvraag selecteert u de gemeente waarin u uw project realiseert. De naam van de gemeente kan anders zijn dan de plaatsnaam van uw projectlocatie. Daarnaast is de gemeente Rotterdam is vanwege grote verschillen in windsnelheid onderverdeeld op wijk- en buurtniveau. Houd hier rekening mee bij de selectie van de gemeente in uw aanvraag.

De windkaart heeft u nodig voor de windcategorieën:
•    Wind op land;
•    Wind op land met hoogtebeperking;
•    Wind op waterkering.

Wind op land met hoogtebeperking

'Wind op land met hoogtebeperking' is een aparte categorie binnen de SDE++. De hoogtebeperking heeft te maken met landelijke wet- en regelgeving over luchthavens in de omgeving en de goede werking van de apparatuur voor luchtverkeersinformatie, -navigatie of -begeleiding, net als de vliegveiligheid. Daardoor is de tiphoogte van windturbines beperkt tot maximaal 150 meter.  

Meer over deze hoogtebeperkingen leest u in paragraaf 2.5.4 'Burgerluchthavens en militaire luchthavens (CNS en vliegveiligheid)' van de PBL-notitie Hoogtebeperkte categorie Wind op Land.

De viewer 'Hoogtebeperkingen Luchtvaart' vindt u op onze pagina Hoogtebeperkingen luchtvaart. De viewer laat met de kaartlagen Defensie en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de gebieden met toetsings- of restrictievlakken bij luchthavens zien. De viewer is alleen een hulpmiddel. U mag bij het indienen van uw aanvraag dit niet als zelfstandige onderbouwing gebruiken om een hoogterestrictie aan te tonen.

Wind op waterkering

De categorie 'Wind op waterkering' gebruikt u voor windturbines binnen een werk van Rijkswaterstaat. De windturbines staan langs of binnen de een beschermingszone van die waterkering. Welke waterkeringen in aanmerking komen, leest u in hoofdstuk 5 van bijlage II van de Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017. Ook kunt u subsidie aanvragen voor windturbines binnen de beschermingszone van zeewaterkeringen.

De kaart Wind op waterkering SDE++  laat de water- en de zeewaterkeringen zien. 
Windturbines die u plaatst op waterkeringen die niet onder de categorie 'Wind op waterkering' vallen, vallen onder de categorie 'Wind op land'.

Wind in meer

De categorie 'Wind in meer' gebruikt u voor windturbines waarvan de fundering volledig in het water staat van een meer van minimaal één vierkante kilometer. Het hart van de fundering staat ten minste 25 meter van de waterkant. Het gaat dan bijvoorbeeld om het IJsselmeer of de Zeeuwse wateren. 

Vervanging van windturbines

Heeft u een bestaande windturbine die valt onder een van de bovenstaande categorieën en die u wilt vervangen? Hiervoor kunt u ook subsidie aanvragen. Hieraan zijn in de regeling voorwaarden gesteld. Zo moet het vermogen van de turbine toenemen vergeleken met de te vervangen turbine. Of de turbine moet op het moment van vervanging 15 jaar op de locatie gebruikt zijn en ten minste 13 jaar vóór de subsidieaanvraag in gebruik zijn genomen.

Zon-PV

Gaat u hernieuwbare elektriciteit produceren uit fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV)? Dan kunt u mogelijk subsidie aanvragen. U kunt een aanvraag indienen binnen de SDE++ voor een zon-PV-installatie met een piekvermogen van ≥ 15 kWp dat wordt aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (> 3 * 80 A). De pagina Zonne-energie helpt u oriënteren op verschillende toepassingen van elektriciteit uit zonne-energie en de mogelijkheden voor subsidie. 

U gebruikt de categorie ‘Zon-PV’ van de SDE++ voor grote projecten voor het produceren van elektriciteit uit zonnepanelen. U kunt binnen deze techniek subsidie aanvragen voor: 

  • Gebouwgebonden: zonnepanelen op daken/gevels van gebouwen*.
  • Grondgebonden: zonneparken op land.
  • Drijvend op water: drijvende zonnepanelen op binnen- en/of buitenwater.
  • Zonvolgend op land of op water: zonnevolgend systeem op land of op water, waarbij de panelen met de zon meedraaien.

* Hieronder vallen ook overkappingen ter bescherming van auto’s tegen weersinvloeden (carports).

Naast bovenstaande onderverdeling wordt er ook onderscheid gemaakt tussen de categorieën op basis van vermogen. Kijk voor informatie over de opengestelde categorieën in 2022 in de brochure.

 Zonvolgende systemen

Bij zonvolgende systemen draaien de panelen automatisch mee met de stand van de zon. U kunt hiermee meer elektriciteit produceren. Zonvolgende systemen hebben hogere investeringskosten dan standaardsystemen. Maar ook een hoger aantal vollasturen dat voor subsidie in aanmerking komt. Vollasturen zijn het maximale aantal productie-uren op nominaal vermogen per jaar waarover u subsidie ontvangt. Dient u een aanvraag in voor een zonvolgend systeem? Voeg dan een energieopbrengstberekening bij uw aanvraag. Lees meer hierover in de Handleiding haalbaarheidsstudie

Wilt u een subsidieaanvraag indienen voor een zonnepark waarbij niet alle zonnepanelen zonvolgend zijn? Dan moet u 2 aparte aanvragen indienen: één aanvraag voor het deel dat zonvolgend is en één aanvraag voor het deel dat niet zonvolgend is. U kunt niet van categorie wisselen nadat u uw aanvraag heeft ingediend.

Tweezijdige zonnepanelen (bifacial)

Wilt u voor uw project tweezijdige zonnepanelen gebruiken? Dan kunt u voor een hoger vermogen (in kWp) subsidie aanvragen. De opbrengst van een tweezijdig paneel ligt op jaarbasis in Nederland maximaal 15% hoger dan een systeem met enkelzijdige zonnepanelen. Voor tweezijdige zonnepanelen voegt u een toelichting bij uw aanvraag waaruit blijkt hoe u tot het hogere vermogen komt. Eventueel kunt u dit onderbouwen met een datasheet van het beoogde zonnepaneel.

Netcongestie

Het Nederlandse elektriciteitsnet is op veel plekken overbelast. Dit heet netcongestie. Dit betekent dat het niet zeker is of u een hernieuwbaar elektriciteitsproject aan kan sluiten op het elektriciteitsnet. Houd rekening met eventuele netcongestie in uw projectvoorbereiding. Hiervoor voegt u ook een of meerdere bijlagen bij uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de pagina Bijlagen bij uw aanvraag.

Lees meer over Netcapaciteit en netcongestie.

Nieuw voor Zon-PV in 2022

Voor de openstellingsronde in 2022 is een aantal wijzigingen belangrijk voor uw projectvoorbereiding en subsidieaanvraag. 

Verdere opdeling categorieën 

De categorieën voor fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) zijn verder opgedeeld. Er zijn aparte categorieën voor ‘Zon op land kleiner of gelijk aan 1 MWp’ en voor ‘Zon op water kleiner of gelijk aan 1 MWp’. Hiervoor was dit één categorie. 

Ook zijn er 2 nieuwe categorieën voor zon-op-land-projecten (veldprojecten) met een nominaal vermogen boven de 15 MWp. Naast de grens tussen de categorieën bij 1 MWp is er dus een extra categoriegrens gekomen bij 15 MWp.

Verklaring draagkracht dakconstructie 

De tijdige realisatie van zon-op-dak-projecten is onder andere afhankelijk van het dak waarop u de productie-installatie plaatst. Bij de subsidieaanvraag voor een gebouwgebonden project stuurt u een Verklaring draagkracht dakconstructie van een constructeur mee. Uit deze verklaring moet blijken dat het dak of de gevel sterk genoeg is voor de installatie. Of welke aanpassingen nodig zijn om het dak of de gevel geschikt te maken. Dit formulier is een verplichte bijlage bij uw aanvraag voor een productie-installatie die u op het dak of aan de gevel plaatst. Dit formulier en een toelichting hierop vindt u op de pagina Bijlagen bij uw aanvraag bij Zon-PV onder de kop 'Techniek-specifieke bijlagen'. 

Deze aanvullende eis is opgenomen omdat een ongeschikt dak vaak de reden is dat een project niet gerealiseerd wordt. Lees ook het rapport Monitor Zon-PV 2021 in Nederland. Meer informatie kunt u vinden op Geschikte daken voor zonne-energie.

Gedetailleerde tekening zonnepanelen op locatie

Bij uw subsidieaanvraag stuurt u een gedetailleerde tekening op schaal mee. Hierop staat nauwkeurig waar de zonnepanelen komen op de beoogde locatie. De tekening is onderdeel van de haalbaarheidsstudie. Om de haalbaarheid van het project goed te kunnen beoordelen is deze eis aangescherpt, vergeleken met de vorige openstellingsronde. 

Gecontracteerd terugleververmogen projecten > 1MWp  

Er is krapte op het elektriciteitsnet. Om toch meer projecten aan te kunnen sluiten, geldt er een extra eis vanaf de aanvraagronde 2022 voor zon-PV projecten groter dan 1 MWp. U mag voor deze projecten een aanvullend gecontracteerd terugleververmogen voor de zon-PV-installatie hebben van maximaal 50% van het piekvermogen van de zonnepanelen. 

Bij zon-PV is het elektriciteitsaanbod en daarmee de ‘claim’ op de beschikbare transportcapaciteit wisselend. Hierdoor blijft de geclaimde netcapaciteit voor een groot deel van de tijd onbenut. Door deze nieuwe eis kunnen bij dezelfde netcapaciteit meer projecten gerealiseerd worden. Daardoor kan er netto meer hernieuwbare elektriciteit het elektriciteitsnet op. 

Lees ook het rapport van het PBL Fotovoltaïsche zonne-energie op een kleinere netaansluiting – Eindadvies SDE++ 2022.

Deze eis geldt niet voor projecten kleiner of gelijk aan 1 MWp en zonvolgende systemen.

Vragen over de SDE++?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?