Open voor aanvragen

Subsidieregeling praktijkleren

Laatst gecontroleerd op:
3 juni 2024
Gepubliceerd op:
22 oktober 2013

Wilt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking.

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 3 juni 2024
09:00
Einddatum:
dinsdag 17 september 2024
17:00
Maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats

Vanaf 2024 dient u uw subsidieaanvraag in via ons nieuwe aanvraagportaal. Intermediairs en tussenpersonen hebben een ketenmachtiging nodig als zij voor andere bedrijven en organisaties een aanvraag willen indienen. Lees de informatie over het gewijzigde aanvraagproces daarom goed door.

Lees meer over het gewijzigde aanvraagproces

Doel

Het doel van de regeling is beter opgeleid personeel dat beter voorbereid is op de arbeidsmarkt.

De Subsidieregeling praktijkleren richt zich vooral op:

 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
 • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie;
 • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is.

Tijdlijn Subsidieregeling praktijkleren

Onderstaande tijdlijn geeft u een globaal overzicht van het proces van de regeling. 

Hoogte subsidie

Wij nemen alle op tijd ingediende aanvragen in behandeling. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan beschikbaar is in een onderwijscategorie, verdelen we het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie.

Voorwaarden

Niet elke opleiding, onderwijsvorm of leerweg komt in aanmerking. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, verschillen per onderwijscategorie. Lees de voorwaarden per onderwijscategorie.

Administratie en controle

We verwachten dat u als werkgever tijdens de begeleiding van een leerling of student de gevraagde administratie zelf bijhoudt, bewaart en op verzoek kunt verstrekken. Wij voeren steekproefsgewijs controles uit. U moet onder andere van elke student in het bezit zijn van de praktijkleerovereenkomst, de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie.

Lees meer over Administratie en controle

Aanvullende subsidie (toeslag) voor specifieke sectoren

Voor een aantal sectoren is aanvullende subsidie (toeslag) beschikbaar. Het gaat om een toeslag voor een mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Lees meer over deze toeslag

Aanvragen

U kunt vanaf 3 juni 2024, 9:00 uur tot en met 17 september 2024, 17:00 uur een aanvraag indienen voor het studiejaar 2023-2024. U vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

Lees meer over het aanvraagproces

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Uw aanvraag direct regelen
 

Na uw aanvraag

 • U ontvangt een notificatiemail ter bevestiging van uw indiening. Controleer of u deze ontvangen heeft.
 • Wij maken bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag gebruik van gegevens van DUO (informatie over de student), SBB (informatie over de erkenning) en KVK (informatie over het aanvragende bedrijf).
 • Uiterlijk 30 december nemen wij een besluit over uw aanvraag. Wij kunnen pas na beoordeling van alle ingediende aanvragen het definitieve subsidiebedrag bepalen.
 • Vervolgens berekenen wij aan de hand van alle aanvragen per onderwijscategorie het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.
 • Daarna worden de beschikkingen voor u klaargezet in het aanvraagportaal. U ontvangt hiervan een notificatiemail. De beschikking is direct de vaststelling van de subsidie. U hoeft geen subsidievaststelling aan te vragen.

Als u zelf de aanvraag heeft ingediend, dan staat de beslissing uiterlijk eind december voor u klaar in het aanvraagportaal. U krijgt hier een notificatiemail van. Heeft een intermediair uw aanvraag ingediend, dan ontvangt de intermediair deze notificatiemail. De intermediair heeft in dat geval inzage in de beslissing.

Is de beslissing positief? Dan krijgt u het bedrag binnen 2 weken op uw bankrekening. U vindt het terug op uw dagafschrift met het zaaknummer van uw aanvraag (PLXXXXXXXX). Denkt u er aan uw financiële administratie tijdig op de hoogte te stellen van de uitbetaling?

Verlenging Subsidieregeling praktijkleren en belangrijkste wijziging

Op 31 oktober 2023 is de verlenging van de Subsidieregeling praktijkleren in de Staatscourant gepubliceerd. Dit betekent dat u tot en met studiejaar 2027-2028 jaarlijks subsidie kunt aanvragen. Er is een belangrijke wijziging in de voorwaarden.

Vanaf studiejaar 2023-2024 komt u alleen in aanmerking voor subsidie als er voor de leerlingen/studenten, waarvoor u subsidie aanvraagt, een inschrijving aanwezig is in het Register Onderwijs Deelnemers (ROD) van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het doorvoeren van de inschrijvingen van leerlingen en studenten voor de opleidingen en voor de BPV periodes bij de leerbedrijven (in het ROD).

Meer weten?

 • Voor vragen over praktijkleren kiest u in ons telefonisch keuzemenu voor Innovatief ondernemen.
 • Raadpleeg de veelgestelde vragen.
 • Raadpleeg de geldende wetteksten op overheid.nl. Als onderwijswetgeving geldt voor vmbo de WVO (Wet op het voortgezet onderwijs), voor mbo de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) en voor hbo/promovendi en toio's de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).
In opdracht van:
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?