Technieken vergisting

Laatst gecontroleerd op:
27 juli 2021
Gepubliceerd op:
1 februari 2017

Voor de vergisting van diverse soorten biomassa zijn processen ontwikkeld. Ieder proces is erop gericht de microbiologie van de biomassa zo goed mogelijk in stand te houden en de (biogas)opbrengst zo hoog mogelijk te krijgen.

Op deze pagina vindt u meer informatie over manieren en technieken van vergisting.

Manieren van vergisten

Er zijn verschillende manieren van vergisting. Monovergisting (het vergisten van een enkel product, bijvoorbeeld alleen dierlijke mest) en co-vergisting (het vergisten van ten minste 50% mest, aangevuld met plantaardige biomassa) zijn de meest voorkomende.

Vergisten kan op verschillende temperaturen. Vergisten met een lage temperatuur geeft minder biogas, maar is een stabiel proces. Vergisten op hoge temperatuur geeft meer biogas, maar is instabieler. Dit vergt dan ook meer proceskennis en ervaring.

In Nederland bestaan veel installaties voor co-vergisting van mest met restproducten en monovergisting van slib bij riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties (RWZI en AWZI). Van beide categorieën zijn er ongeveer 100 installaties. Het aantal industriële en GFT-vergisters ligt rond de 10.

Stimuleren monovergisting van mest

In co-vergisters wordt ten minste 50% dierlijke mest gemengd met andere biomassa, de zogenaamde co-producten. Deze zijn nodig om een hogere gasopbrengst en daarmee een hoger financieel rendement te krijgen. Uit mest komt namelijk relatief weinig biogas. Voor rundermest ligt dat bij co-vergisting rond de 25-30 m3 biogas per ton mest. Voor varkensmest kan dat iets hoger zijn. Voor co-producten uit de voedings- en genotmiddelenindustrie (VGI) is dat een factor 10 hoger.

Een belangrijk nadeel van co-vergisting is dat hiermee de hoeveelheid mest toeneemt, omdat het digestaat (het restproduct dat overblijft na vergisting van biomassa) vaak ook als mest geldt. Vandaar dat monomestvergisting (vergisting waarin alleen mest wordt vergist) nu extra gestimuleerd wordt. De afgelopen jaren was dit dan ook als aparte categorie opgenomen binnen de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). We zien naast kleine initiatieven in monomestvergisting (vanuit de regeling Jumpstart monomestvergisting), dan ook enkele zeer grote initiatieven in monomestvergisting in Nederland.

Biogas

Vergisting en vergassing zijn methoden waarmee u hernieuwbaar gas kunt produceren. Lees meer over hernieuwbaar gas op de pagina Vergisting en vergassing.

Digestaat

Het vaak natte restproduct dat overblijft na vergisting van biomassa heet digestaat. Dit digestaat kan op verschillende manieren worden bewerkt en toegepast.

Het digestaat wordt volledig gezien als dierlijke mest, als bij de vergisting een of meer van de producten van Bijlage Aa, onderdeel IV van de Meststoffenwet zijn gebruikt. Anders geldt het verder als afvalstof. Meer informatie vindt u op Digestaat als mest gebruiken en op de website van Infomil.

Mestverwerkingsplicht

Is het digestaat niet als mest in te zetten door een plaatsingsoverschot? Dan zal een deel verplicht moeten worden verwerkt. De regels hiervoor staan op Mestverwerkingsplicht voor de veehouder.

Downloads

Meer weten?

InfoMil

Vragen over bio-energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?