Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels I en II

Gepubliceerd op:
20 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
23 maart 2023

Voor de ontwikkeling van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels I en II (760 MW) is een vergunning beschikbaar gesteld. De vergunning voor Hollandse Kust (zuid) kavels I en II is toegekend aan Chinook C.V.

In aanbouw

Het windenergiegebied is momenteel in aanbouw. Meer informatie vindt u op de projectwebsite.

Vergunningen onherroepelijk

2 partijen dienden bij ons bezwaar in tegen de afgifte van de vergunningen aan Chinook C.V. Beide bezwaren zijn inmiddels ingetrokken. De vergunningen zijn nu onherroepelijk.

Tender

Op 19 maart 2018 maakte toenmalig minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bekend dat de vergunningen voor kavels I en II van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zijn toegekend aan Chinook C.V. Dit is een dochterbedrijf van Nuon en Vattenfall.

Aanvragers tender

Er kwamen 4 aanvragen binnen voor deze tender (op alfabetische volgorde):

Aanvrager Moederbedrijf/consortium
Chinook C.V. Nuon/Vattenfall
Innogy  
Statoil  
Witwind Van Oord, Eneco en Diamond Generating Europe

Alle aanvragen voldeden aan de volgende eisen:

 • technische haalbaarheid
 • economische haalbaarheid
 • financiële haalbaarheid
 • tijdige realisatie (4 jaar nadat de vergunning onherroepelijk is)
 • conformiteit met de voorschriften uit de kavelbesluiten

Hierna is de in de regeling voorgeschreven vergelijkende toets uitgevoerd. De beoordeling van de aanvragen verliep op de volgende criteria a t/m f:

 • a) kennis en ervaring van de betrokken partijen
 • b) kwaliteit van het ontwerp voor het windpark
 • c) capaciteit van het windpark
 • d) maatschappelijke kosten
 • e) kwaliteit van de inventarisatie en analyse van de risico’s
 • f) kwaliteit van de maatregelen ter borging van kostenefficiëntie

Voor de criteria e en f, waarmee de meeste punten te behalen vielen en die doorslaggevend waren voor de ranking, heeft een groep van onafhankelijke experts een advies uitgebracht. De criteria e en f zijn opgesplitst in risico’s voor de elektriciteitsprijzen en garanties van oorsprong, risico’s tijdens de bouw en risico’s tijdens de exploitatieperiode. Voorafgaand aan de beoordeling van de aanvragen heeft de expertcommissie een beoordelingssystematiek vastgelegd.

De risico’s voor de elektriciteitsprijzen en garanties van oorsprong hadden de zwaarste wegingsfactor. De experts waren van mening dat de winnaar Chinook CV deze risico's het beste buiten het project heeft geplaatst. Wij hebben het advies van de experts overgenomen.

De onafhankelijke experts waren:

 • Ir. Diederik Samsom (voorzitter)
 • Drs. Daan Dijk
 • Prof. Dr. Annelies Huygen
 • Drs. Albert Jochems
 • Dr. Sander Lensink

Publicatie tenderregeling

Voor de ontwikkeling van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels I en II (760 MW) vond in december 2017 een tenderprocedure plaats voor het verkrijgen van een vergunning.

Regeling vergunningverlening

Op 12 december 2017 is de beleidsregel inzake de vergunning voor het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels I en II gepubliceerd in de Staatscourant. De winnaar moet rekening houden met deze beleidsregel wanneer hij of zij het project wil wijzigen.

De definitieve Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavels I en II Hollandse Kust (zuid) van 13 oktober 2017 (nr. WJZ/17122295) is gepubliceerd in de Staatscourant op 17 oktober 2017.

Kavels

Lees een beschrijving van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) I en II en een overzicht van beschikbare onderzoeksgegevens in de Project and Site Description (PSD) en de bijlagen:

Het Magazine 'Hollandse Kust Where Wind and Water Works'  laat zien wat deze regio te bieden heeft voor de ontwikkeling van windenergie op zee.

Vragen over windenergie op zee?

Mail naar woz@rvo.nl

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?