Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels III en IV

Gepubliceerd op:
20 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
23 maart 2023

Voor de ontwikkeling van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels III (350 MW) en IV (350 MW) is een vergunning beschikbaar gesteld. De vergunning voor windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels III en IV is toegekend aan Vattenfall.

In aanbouw

Het windenergiegebied is momenteel in aanbouw. Meer informatie vindt u op de projectwebsite.

Vergunningen onherroepelijk

Eén partij diende bij ons bezwaar in tegen de afgifte van de vergunningen aan Vattenfall. Het bezwaar is inmiddels ingetrokken. De vergunningen zijn per 9 december 2019 onherroepelijk.

Tender

Op 10 juli 2019 maakte toenmalig minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bekend dat de vergunningen voor kavels III en IV van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zijn toegekend aan Vattenfall.

Aanvragers tender

Er kwamen 5 aanvragen binnen voor deze tender (op alfabetische volgorde):

Aanvrager Moederbedrijf/consortium
Blue Champion C.V. Ørsted
Frontier C.V. Engie, Northland Power International (NPI), Energie de Portugal Renovaeis (EDPR) en Green Giraffe
NieuweWind ProjectCo B.V. Iberdrola en Green Investment Group (dochter van Macquarie)
Vattenfall Hollandse Kust Zuid 3&4 C.V. Vattenfall
Witwind II C.V. Shell, Van Oord en Eneco

Alle aanvragen voldeden aan de volgende eisen:

 • technische haalbaarheid
 • economische haalbaarheid
 • financiële haalbaarheid
 • tijdige realisatie (4 jaar nadat de vergunning onherroepelijk is)
 • conformiteit met de voorschriften uit de kavelbesluiten

Voor de criteria e en f bracht een groep onafhankelijke experts een advies uit. Wij namen dit advies over. Met deze criteria viel de meeste punten te behalen en deze waren doorslaggevend voor de rangschikking. De criteria e en f zijn opgesplitst in:

 • risico’s voor de elektriciteitsprijzen en garanties van oorsprong
 • risico’s tijdens de bouw
 • risico’s tijdens de exploitatieperiode

Voorafgaand aan de beoordeling van de aanvragen heeft de expertcommissie een beoordelingssystematiek vastgelegd.

De onafhankelijke experts waren:

 • Ir. Diederik Samsom (voorzitter)
 • Drs. Albert Jochems
 • Dr. Sander Lensink
 • Prof. dr. Machiel Mulder
 • Drs. Bert den Ouden
 • MSc Ilse van Veghel
 • Mr. Kasper Walet

Publicatie tenderregeling

Voor de ontwikkeling van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels III (350 MW) en IV (350 MW) vond in maart 2019 een tenderprocedure plaats voor het verkrijgen van een vergunning.

Regeling vergunningverlening

Op 7 maart 2019 is de beleidsregel inzake de vergunning voor het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels III en IV gepubliceerd in de Staatscourant. De winnaar moet rekening houden met deze beleidsregel wanneer hij het project wil wijzigen.

De definitieve Regeling vergunningverlening windenergie op zee Hollandse Kust (zuid) kavels III en IV van 23 november 2018 (nr. WJZ/18199760) is gepubliceerd in de Staatscourant op 3 december 2018.

Overeenkomsten Rijksvastgoedbedrijf

De windparken Hollandse Kust (zuid) III & IV vallen voor een groot deel binnen de 12-mijlszone. Hiervan is de overheid eigenaar. Dit betekent dat u voor die delen die binnen de 12-mijlszone liggen 3 overeenkomsten moet sluiten met het Rijksvastgoedbedrijf. Deze overeenkomsten regelen:

 1. de vestiging van het recht van opstal en erfdienstbaarheden voor de windturbines;
 2. de huur voor het gebruik van grond voor de kabels tussen de windturbines en het TenneT Platform;
 3. de overeenkomst voorafgaand aan het vestigen van het opstalrecht en het aangaan van de huurovereenkomst.

Onderaan deze pagina vindt u de definitieve concepten van bovenstaande 3 documenten waarin de reacties uit de marktconsultatie voor zover nodig zijn verwerkt. De definitieve overeenkomsten worden aan de winnaar van de tender ter ondertekening voorgelegd. De inhoud van de definitieve overeenkomsten zal identiek zijn aan deze definitieve concepten. Als reactie op de marktconsultatie is er een Q&A opgesteld specifiek voor de conceptovereenkomsten van het Rijksvastgoedbedrijf. Deze Q&A vindt u onderaan deze pagina.

Vergoeding recht van opstal

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) stelde de grondslag voor het recht van opstal voor deze kavels vast op € 0,98 per MWh per jaar. Dit bedrag wordt gedurende de exploitatieperiode geïndexeerd. Bij de vaststelling van de vergoeding voor het recht van opstal gaat het RVB per kavel forfaitair uit van 350 MW opgesteld vermogen met 4.000 vollasturen.

Alleen voor een forfaitair vastgesteld deel van de kavels dat binnen de 12-mijlszone ligt moet u deze vergoeding betalen. Voor kavel III is dat 70,94% en voor kavel IV 68,02%. De vergoedingen voor het eerste jaar van exploitatie zijn vastgesteld op:

 • Kavel III: € 973.296,80/jaar (exclusief indexatie)
 • Kavel IV: € 933.234,40/jaar (exclusief indexatie)

Deze vergoeding betaalt u vanaf de dag dat 4 jaar is verstreken nadat de vergunningen onherroepelijk zijn geworden.

Reserveringsvergoeding

Vanaf de afgifte van de vergunningen tot het moment dat de vergoeding voor het recht van opstal betaald gaat worden, zijn reserveringsvergoedingen verschuldigd. Deze vergoedingen bedragen € 650 per MW/jaar - voor het forfaitair vastgesteld deel van de kavels dat binnen de 12-mijlszone ligt (kavel III 70,94 % en kavel IV 68,02%). De jaarlijkse vergoedingen zijn vastgesteld op:

 • Kavel III: € 161.388,50/jaar
 • Kavel IV: € 154.745,50/jaar

Deze reserveringskosten (geïndexeerd) moet u ook betalen na het einde van de productieperiode tot het moment dat de vergunning eindigt.

Huur voor kabels

De huurprijs voor de infield kabels is vastgesteld op een eenmalig bedrag van € 3,17 per m2 belemmerde strook. De breedte van de belemmerde strook is vastgesteld op 0,3 m. Voor kavel III is forfaitair uitgegaan van een totale kabellengte van 60 km, voor kavel IV van 70 km. De huurprijzen voor de kabels en leidingen, voor het forfaitair vastgesteld deel van de kavels dat binnen de 12-mijlszone ligt (kavel III 70,94 % en kavel IV 68,02%), zijn aldus vastgesteld op:

 • Kavel III: € 40.478,36 (eenmalig)
 • Kavel IV: € 45.280,91 (eenmalig)

Kavels

U vindt een beschrijving van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) III en IV - inclusief een overzicht aan beschikbare onderzoeksgegevens in de Project and Site Description (PSD) oktober 2018 en de bijlagen:

Het Magazine 'Hollandse Kust Where Wind and Water Works' laat zien wat deze regio te bieden heeft voor de ontwikkeling van windenergie op zee.

Kavelbesluiten

Op vrijdag 19 januari 2018 zijn de definitieve kavelbesluiten van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels III en IV gepubliceerd in de Staatscourant. Op 2 maart 2018 liep de beroepstermijn af voor kavelbesluiten die op 19 januari ter inzage zijn gelegd.

Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting van de Raad van State was op vrijdag 15 februari 2019.  Op 17 april 2019 deed de Raad van State uitspraak over het ingestelde beroep en verklaarde deze niet ontvankelijk en ongegrond. Daarmee zijn de kavelbesluiten onherroepelijk. Meer informatie vindt u op Wind op zee - Kavels III en IV Hollandse Kust (zuid).

Windenergie-opbrengstberekening

U moet bij het maken van het windrapport rekening houden met:

Downloads

Vragen over windenergie op zee?

Mail naar woz@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?