Net op zee - Nederwiek 1

Gepubliceerd op:
6 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
11 november 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar het Sloegebied in Borsele. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt vanuit dit windenergiegebied, naar land te kunnen transporteren.

Voor dit project is de tijdelijke werknaam ‘Net op Zee - Extra verbinding Sloegebied’ gebruikt. In het voorjaar van 2022 is bij de vaststelling van het programma Noordzee een naam gekozen voor windenergiegebied 1, namelijk Nederwiek. De naam van dit project is ‘Net op zee - Nederwiek 1’ geworden. In toekomstige documenten en in andere communicatie wordt gesproken over 'Net op zee - Nederwiek 1’.

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, moeten extra windparken op zee worden gebouwd. De opgewekte windenergie moet vervolgens aan land worden gebracht. Eén van de drie aanlandingen vanuit windenergiegebied Nederwiek is voorzien naar Borsele. In de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) is onderzocht wat kansrijke opties voor extra aansluitingen zijn. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina over VAWOZ. Uit deze verkenning bleek dat een verbinding vanuit Nederwiek naar Borsele kansrijk is. Een van de belangrijkste redenen dat dit kansrijk is, is omdat deze nieuwe verbinding naar verwachting voor een groot deel parallel kan lopen aan het project Net op zee - IJmuiden Ver Alpha.

Er is een nieuw 380kV hoogspanningsstation nodig om de aansluiting van Net op zee Nederwiek 1 op het landelijke hoogspanningsnet mogelijk te maken. Dit project heet Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Van vrijdag 9 september tot en met donderdag 20 oktober 2022 lag de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage voor het project Net op zee Nederwiek 1. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Alle zienswijzen worden door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau Net op zee - Nederwiek 1. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER dient te worden opgenomen.

De concept-NRD en de inspraakbundel kunt u ook hieronder raadplegen.

Actualisatie participatieplan en participatieverslag

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan is per september 2022 geactualiseerd. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de periode van september tot en met december 2022. In deze periode staat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau - van concept naar definitieve versie - centraal.

Voornemen en Voorstel Participatie

Van 14 januari tot en met 24 februari 2022 heeft het voornemen en participatieplan van het project Net op zee - Nederwiek 1 ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren op het voornemen en het voorstel voor participatie. Het voornemen en participatieplan, de inspraakbundel en de Nota van Antwoord kunt u hieronder bekijken.

Informatieavond oktober 2022

Op dinsdag 4 oktober 2022 organiseerde het ministerie van EZK samen met TenneT een informatieavond. Deze bijeenkomst vond plaats in dorpshuis Het Akkoord, Oudestraat 9 in Veere.

Vervolg

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt ook aan verschillende andere betrokkenen voorgelegd, zoals gemeenten en provincies. Daarnaast brengt de Commissie voor de milieueffectrapportage een advies uit. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden verzameld en verwerkt in de (definitieve) Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze wordt naar verwachting eind 2022 gepubliceerd. Op basis van die notitie wordt het milieueffectrapport opgesteld.

Online informatieavonden februari 2022

Op 1 en 3 februari 2022 zijn online informatieavonden georganiseerd over het project Net op zee Extra verbinding Sloegebied en het project Net op zee - IJmuiden Ver Alpha. Hieronder vindt u de presentaties en de vragen en antwoorden van deze informatieavonden. 

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende net op zee projecten kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, telefoonummer 070 379 89 79.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?