Net op zee - Nederwiek 1

Gepubliceerd op:
6 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
25 juli 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar het Sloegebied in Borsele. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt vanuit dit windenergiegebied, naar land te kunnen transporteren.

Voor dit project is de tijdelijke werknaam ‘Net op Zee - Extra verbinding Sloegebied’ gebruikt. In het voorjaar van 2022 is bij de vaststelling van het programma Noordzee een naam gekozen voor windenergiegebied 1, namelijk Nederwiek. De naam van dit project is ‘Net op zee - Nederwiek 1’ geworden. In toekomstige documenten en in andere communicatie wordt gesproken over ‘Net op zee - Nederwiek 1’.

In de Routekaart windenergie op zee 2030 heeft het kabinet projecten aangewezen die tussen 2024 en 2030 goed zijn voor 6,1 gigawatt (GW) aan windenergieparken op zee. Inmiddels is duidelijk dat er meer windenergie op zee nodig is om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Eind 2020 is EZK in samenwerking met andere ministeries, regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties daarom een verkenning gestart: Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ). Hierin is gekeken naar mogelijke verbindingen tussen nieuwe windenergieparken op zee en aanlandlocaties op land. Uit deze verkenning blijkt dat een aanlanding vanuit windenergiegebied Nederwiek naar Borsele kansrijk is en zodoende is de ruimtelijke procedure gestart. Een van de belangrijkste redenen dat dit kansrijk is, is omdat deze nieuwe verbinding naar verwachting voor een groot deel parallel kan lopen aan het project: Net op zee - IJmuiden Ver Alpha.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van Zaken

Van 14 januari tot en met 24 februari 2022 heeft het voornemen en participatievoorstel ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren op het voornemen en het voorstel voor participatie.

De reacties worden betrokken bij het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken. De reacties zijn gebundeld in een inspraakbundel.

Het voornemen en participatievoorstel en de inspraakbundel kunt u hieronder bekijken.

Vervolg

De inventarisatie van de verschillende alternatieven voor het kabeltracé wordt medio 2022 uitgevoerd. De resultaten daarvan worden opgenomen in een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD). Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de c-NRD. Uw reactie op het voorstel voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Online informatieavonden

Op 1 en 3 februari 2022 zijn online informatieavonden georganiseerd over het project Net op zee Extra verbinding Sloegebied en het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Hieronder vindt u de presentaties en de vragen en antwoorden van deze informatieavonden. 

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende net op zee projecten kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, telefoonummer 070 379 89 79.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?