Smart industry: subsidies en financiering

Gepubliceerd op:
13 juni 2016
Laatst gecontroleerd op:
5 juli 2019

Er bestaan diverse subsidie- en financieringsregelingen die u kunt inzetten om uw Smart Industry ambities te ondersteunen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van landelijke regelingen.

Regionale subsidie- en financieringsregelingen

Behalve de landelijke regelingen hieronder zijn er ook vanuit de regio diverse subsidie- en financieringsregelingen beschikbaar die u kunt inzetten ter ondersteuning van uw voorgenomen Smart Industry (innovatie)projecten.

Bekijk de mogelijkheden per regio.

MIT

De MIT-regeling is goed toepasbaar voor uw Smart Industry plannen. In bijna alle agenda’s van de topsectoren is ruimte voor de ontwikkeling van Smart Industry gerelateerde toepassingen. Er zijn diverse subsidie-instrumenten beschikbaar voor het mkb, voor zowel het beantwoorden van de eerste kennisvragen tot het uitvoeren van (technische) haalbaarheidsstudies en R&D projecten. Een kort overzicht van instrumenten:

MIT-kennisvoucher
Type instrument: nationale subsidie
Ontwikkelingsfase: Eerste kennisvraag
Individuele mkb’ers kunnen subsidie krijgen voor een kennisvoucher om eenvoudige kennisvragen te laten beantwoorden. Zij kunnen de vouchers inwisselen bij publieke kennisinstellingen.

MIT-Haalbaarheidsproject
Type instrument: regionale of nationale subsidie
Ontwikkelingsfase innovatie: onderzoeksfase (technische en economische haalbaarheidsstudie).
Individuele mkb’ers kunnen subsidie krijgen voor het uitvoeren van een technisch- en economische haalbaarheidsstudie eventueel in combinatie met beperkt industrieel/experimenteel onderzoek. Het eindresultaat is een studie die de economische- en technologische risico’s in kaart brengt van een voorgenomen R&D traject.

MIT-R&D-Samenwerkingsproject (klein en groot)
Type instrument: regionale of nationale subsidie
Ontwikkelingsfase: ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen en/of diensten.
Een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb’ers kan gezamenlijk subsidie aanvragen voor het uitvoeren van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling gericht op het ontwikkelen en/of vernieuwen van producten, productieprocessen of diensten.

WBSO

Type instrument: nationale fiscale regeling
Ontwikkelingsfase: onderzoek- en ontwikkelingsprojecten (Speur- en Ontwikkelingswerk)
Voor wie: multinationals, mkb’ers, starters en zzp‘ers.
Via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kunnen bedrijven de financiële lasten van R&D-projecten verlagen.

MKB Idee

Type instrument: nationale subsidie
Ontwikkelingsfase: investeringen in menselijk kapitaal (kennis en vaardigheden)
NB MKB Idee is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.
Voor wie: individuele of samenwerkende mkb’ers,
Met deze regeling wil de overheid mkb’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. De regeling heeft een sterke focus op Smart Industry en het versterken van het arbeidspotentieel van organisaties met het oog de toenemende digitalisering. Als gevolg van de technologische ontwikkelingen moeten jaarlijks 800.000 werkenden om- en bijgeschoold worden, het is daarom van belang dat ondernemers kunnen en willen investeren in scholing en ontwikkeling van werkenden om toekomstige kansen beter te benutten. Er zijn voldoende voorbeelden beschikbaar van ondersteunde Smart Industry projecten ter inspiratie.

Eurostars

Type instrument: internationale subsidie
Voor wie: (onderzoekuitvoerende) mkb’ers
Ontwikkelingsfase: technische ontwikkeling (van tekentafel tot werkend prototype)
Een internationaal samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers kan via Eurostars subsidie krijgen voor marktgerichte technologische ontwikkeling. Het doel is snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven.

Horizon Europe

Type instrument: internationaal subsidie- en financieringsprogramma. Het Horizon Europe programma bouwt voort op het succes van Horizon 2020 voor de periode 2021-2027. Met Horizon Europe wil de Europese Commissie (EC) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EC het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.
Voor wie: iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en/of innovatie in internationaal verband; en individuele onderzoekers.
Structuur: de structuur van Horizon Europe is vergelijkbaar met de pijlerstructuur van Horizon 2020. Het programma bestaat uit 3 pijlers en enkele horizontale acties. Nieuw in Horizon Europe zijn de missies. Via deze missies kunt u financiering ontvangen voor projecten die bijdragen aan het oplossen van specifieke maatschappelijke uitdagingen, zoals de strijd tegen kanker en klimaatverandering. Een andere grote verandering binnen Horizon Europe is de versimpeling van het ‘landschap van partnerschappen’. Lees meer over de missies en partnerschappen binnen Horizon Europe.

  Regeling cyberweerbaarheid

  Type instrument: nationale subsidie
  Ontwikkelingsfase: ontwikkeling en implementatie. Geen hardware en software R&D.
  Doelgroep: ondernemers in niet-vitale sectoren.
  De regeling biedt cyberweerbaarheidsnetwerken (samenwerkingsverband van ondernemers en/of niet commerciële ondernemersorganisaties) de mogelijkheid om hun cyberweerbaarheid te vergroten. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s. NB: het consortium mag daarbij wel samenwerken met partijen in vitale sectoren. Ondernemers in vitale sectoren bieden producten, diensten en de onderliggende processen aan, die bij eventuele uitval maatschappelijke ontwrichting kunnen veroorzaken. Te denken valt aan bedrijven die iets te maken hebben met nationale veiligheid, infrastructuur, energievoorziening, telecom etc.

  De regeling kan aangevraagd worden door een consortium van maximaal 8 ondernemers, of een rechtspersoon die de belangen van een groep ondernemers behartigt.

  DHI (Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies)

  Type instrument: subsidie
  Doelgroep: (internationaal georiënteerde) mkb-ondernemers
  Ontwikkelingsfase: Product of dienst moet uitontwikkeld zijn en al  op de markt zijn. Product of dienst moet nieuw zijn in het doelland
  DHI richt zich op Nederlandse bedrijven die in het buitenland een haalbaarheidsstudie willen uitvoeren, een investering in een onderneming willen doen of via een demo mogelijke afnemers willen overtuigen van de aangeboden dienst, product of technologie.

  InnovatiePrestatieContracten

  InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren. Binnen een IPC-verband voeren 10 tot 20 mkb-ondernemingen (collectieve) innovatieprojecten uit, onder begeleiding van een penvoerder. Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan in dit tweejarige IPC-project centraal. De IPC-regeling past goed bij Smart Industry Innovatieprojecten. In 2017 is er zelfs een speciale (Smart Industry) IPC Zuid Holland geweest.

  De IPC-regeling is geen structurele regeling, maar is de afgelopen jaren wel regelmatig geopend. Houd de IPC-pagina in de gaten voor updates.

  Joint Technology Initiatives (JTI’s)

  Type instrument: internationale subsidie
  Ontwikkelingsfase: Een JTI ontwikkelt nieuwe kennis en technologie om uiteindelijk innovaties op de markt te kunnen brengen.
  Voor wie: publieke en private partijen die in samenwerking met elkaar een grensoverschrijdend onderzoeksprogramma uitvoeren.
  Met Joint Technology Initiatives (JTI’s) stimuleren de Europese Commissie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samenwerkingsvormen van publieke en private partijen die een grensoverschrijdend onderzoeksprogramma uitvoeren. In een JTI bundelen de EU, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en (soms) lidstaten de krachten. Ze committeren zich aan meerjarige samenwerking.

  Innovatiekrediet

  Type instrument: krediet
  Ontwikkelingsfase innovatie: risicovolle technische of klinische ontwikkelprojecten
  Voor wie: alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein)
  U hebt een innovatief idee op technisch of klinisch gebied, maar u beschikt niet over voldoende financiële slagkracht? Met het Innovatiekrediet financiert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten met een sterke businesscase. Het krediet is risicodragend, u hoeft het alleen terug te betalen als de ontwikkeling slaagt.

  Vroegefasefinanciering (VFF)

  Type instrument: financiering
  Ontwikkelingsfase: van idee tot proof of concept
  voor wie: starters en mkb’ers
  Een Vroegefasefinanciering overbrugt de financieringsbehoefte van idee tot proof of concept met het oog op een vervolginvestering. Interesse? Leg uw plan aan ons voor met de quickscan.

  Dutch Good Growth Fund (DGGF)

  Type instrument: financiering
  Voor wie: innovatie starters, mkb’ers en mkb-investeringsfondsen
  Ontwikkelingsfase: investeren en exporteren
  Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) helpt Nederlandse mkb’ers, start-ups en mkb-investeringsfondsen die zakendoen met ontwikkelingslanden en opkomende markten met op maat gesneden dienstverlening.

  DGGF voor Start-ups

  DGGF Start-ups helpt innovatieve Nederlandse start-ups die:

  • een bestaand product willen lanceren of produceren in een DGGF-land;
  • een nieuw product voor een DGGF-land willen ontwikkelen of daar willen produceren.

  DGGF voor  MKB

  Het DGGF-onderdeel Investeren Nederlands mkb vult private investeringen in een DGGF-land aan door garanties en directe (co-) financiering met terugbetaalverplichting, zoals leningen en participaties in projecten.

  DGGF voor lokale mkb-investeringsfondsen

  Het DGGF-onderdeel Investeringsfondsen lokaal mkb wil de financieringsmogelijkheden voor het lokale mkb vergroten door te investeren in investeringsfondsen. Deze fondsen investeren op hun beurt in ondernemers in een van de DGGF-landen. Omdat intermediaire fondsen beter in staat zijn het lokale mkb te bedienen, vergroot het DGGF het bereik.

  SBIR

  Type instrument: overheidsopdracht
  Voor wie: bedrijven (klein en groot)
  Ontwikkelfasen: haalbaarheidsonderzoek, toegepast onderzoek en ontwikkeling en marktrijp maken.

  SBIR is een competitie, waarbij de ondernemingen met de beste offertes een opdracht krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek. De ondernemingen met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken krijgen opdracht hun product verder te ontwikkelen. Voor Smart Industry bedrijven is ook regelmatig ruimte om deel te nemen aan SBIR’s. Bijvoorbeeld op het gebied van industriële 3d printtechnologie.

  Lees meer over SBIR.

  Starters International Business (SIB)

  Type Instrument: subsidie
  Voor wie: bedrijven met exportambities
  Doel: ondersteuning bij export

  Export van smart industrie technologieën door Nederlandse bedrijven biedt nieuwe kansen. Het kan leiden tot meer omzet. Het kan ook het antwoord zijn op de toegenomen concurrentie op de binnenlandse markt. Met Starters International Business (SIB) helpt het ministerie van Buitenlandse Zaken bedrijven die de stap willen maken naar buitenlandse markten. Er zijn 3 typen vouchers beschikbaar om bedrijven hierbij te ondersteunen.

  Lees meer over SIB.

  Partners International Business (PIB)

  Type Instrument: Overheidsbijdrage (geen subsidie)
  Voor wie: Clusters van bedrijven
  Doel: vergroten marktoegang

  Het programma Partners for International Business (PIB) heeft tot doel Nederlandse (top)sectoren op kansrijke markten in het buitenland te positioneren. PIB-modules kunnen worden gebruikt door clusters van bedrijven om hun marktoegang en internationale positie te versterken. Samen met RVO.nl wordt een meerjarenprogramma op maat ontwikkeld en wordt ondersteuning geboden in de vorm van promotie en matchmaking, economische diplomatie en kennisuitwisseling en netwerken.

  Lees meer over PIB.

  INTERREG

  • Type instrument: Europese subsidie
  • Voor wie: overheden, kennisinstellingen, bedrijven, non-profitinstellingen en maatschappelijke organisaties (stichtingen, verenigingen en belangenorganisaties)
  • Ontwikkelingsfase: toegepast onderzoek, valorisatie, proeftuinen/living labs en innovatie-ontwikkeling sterker maken. Deze Europese subsidieregeling stimuleert partijen om grensoverschrijdend samen te werken aan gezamenlijke problemen in de regio. Voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling.

  Vanuit de Smart Industry agenda is de Interregsubsidie inzetbaar om Smart Industry fieldlabs en het omringende ecosysteem te ontwikkelen en te bestendigen.

  Lees meer over Interreg.

  EFRO

  • Type Instrument: Europese subsidie
  • Voor wie: (regionale samenwerkingsverbanden van) bedrijven, kennisinstellingen en overheden
  • Ontwikkelingfase: variabel. Het EFRO draagt in de periode 2014-2020 bij aan 4 prioriteiten:
  1. innovatie en onderzoek
  2. digitale agenda
  3. steun voor het mkb
  4. de koolstofarme economie

  In Nederland zijn de 4 regio’s West, Oost, Noord en Zuid die het Europese subsidiebudget inzetten zoals zij dat passend vinden. Over het algemeen sluit dit aan op de regionale uitwerking van het Nederlandse topsectorenbeleid. Partijen dienen een subsidieaanvraag in bij het betreffende regioloket. Deze beoordeelt of het project in aanmerking komt voor subsidie en besluit over de toekenning.

  Vanuit de Smart Industry agenda is de EFRO subsidie inzetbaar om Smart Industry fieldlabs en het omringende ecosysteem te versterken. Er liggen goede mogelijkheden om hier invulling aan te geven vanuit prioriteit 2 digitale agenda.

  Lees meer over EFRO.

  LIFE

  • Type Instrument:Europees subsidieprogramma
  • Voor wie: iedere organisatie die gevestigd is in de EU kan meedoen. Van grote en kleine bedrijven tot overheden en non-gouvernementele organisaties (ngo’s). U zoekt daarbij de samenwerking met andere partijen in Nederland of ergens anders binnen de EU.
  • Ontwikkelfase: variabel. Innovatieve projectideeën die passen binnen het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid komen in aanmerking

  Het LIFE-programma bestaat uit 2 subprogramma’s gericht op milieu en klimaat. LIFE ondersteunt zeer diverse financieringsvormen. Denk bijvoorbeeld aan technologische innovaties om energie te besparen. Of een nieuwe werkwijze om efficiënter om te gaan met natuurlijke hulpbronnen.

  LIFE is zeer geschikt voor Smart Industry-oplossingen van bijvoorbeeld mkb-ondernemers, start-ups en fieldlabs met de focus op duurzaamheid, milieu en klimaat.

  Verwante Europese progamma's

  Heeft u meer of andere financiering nodig? Er zijn meer EU programma’s die u mogelijk kansen bieden op het gebied van internationaal onderzoek en innovatie. Bekijk de mogelijkheden van verwante EU programma's.

  Bent u tevreden over deze pagina?