Gesloten voor aanvragen

Innovatieve projecten in de visserij

Gepubliceerd op:
9 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
7 mei 2024

Wilt u uw bedrijf verder ontwikkelen en heeft u een innovatief idee voor de zee-, kust- of binnenvisserij? Vraag subsidie aan voor uw project. Met uw nieuwe producten, processen of uitrusting zorgt u voor een duurzame visserij en meer veiligheid aan boord.

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 4 maart 2024
00:00
Einddatum:
dinsdag 7 mei 2024
17:00
Hoogte subsidie:
Maximaal € 500.000
Totaal budget:
€ 6.600.000

De subsidie in stappen

In deze infographic ziet u hoe u subsidie aanvraagt. Verderop op deze pagina leest u meer over alle onderwerpen die in de infographic staan.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 6,6 miljoen. Hiervan komt 70% uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). De Nederlandse overheid betaalt de rest.

Hoeveel subsidie u krijgt

U krijgt maximaal € 500.000 per project. U kunt subsidie voor verschillende kosten krijgen. Dit zijn de subsidiabele kosten. U krijgt hiervan 75% als subsidie. Om subsidie te krijgen  heeft u minimaal € 250.000 subsidiabele kosten.  Als het project alleen over de binnen- en kust visserij gaat is dit minimaal € 100.000.

Er zijn verschillende soorten subsidiabele kosten. Welke dit zijn en hoe u deze berekent leest u op Subsidie voor kosten. Op Niet-subsidiabele kosten leest u waarvoor u geen subsidie krijgt.

Voorwaarden

Als u subsidie aanvraagt houdt u zich aan verschillende voorwaarden.

Voorwaarden voor uw project

 • U heeft een visserijbedrijf, visserijorganisatie of kennisinstelling. U mag het project ook uitvoeren in een samenwerkingsverband met minimaal een van deze organisaties. Andere marktdeelnemers mogen ook meedoen.
 • Uw project is vernieuwend, innovatief en biedt perspectieven voor de markt. Bijvoorbeeld door te vissen met minder bodemberoering of met minder ongewenste bijvangsten. Of door te zorgen voor een beter dierenwelzijn, een efficiënter energieverbruik en meer veiligheid aan boord.
 • U betrekt een kennisinstelling bij uw project. Deze bekijkt bijvoorbeeld uw projectplan en controleert de resultaten. Wat een kennisinstelling is leest u op Betrokken partijen bij uw subsidie. Als de kennisinstelling al een deelnemer is in het samenwerkingsverband, hoeft u geen externe kennisinstelling te vragen.

Voorwaarden bij verhogen bruto-tonnage en vangstcapaciteit

U kunt geen subsidie krijgen voor de kosten van het verhogen van de bruto-tonnage of vangstcapaciteit van uw vaartuig. Er zijn 4 situaties waarin u hiervoor wel subsidie kunt krijgen. Hiervoor gelden dan extra voorwaarden. Wilt u het bruto-tonnage of de vangstcapaciteit niet verhogen? Dan gelden deze voorwaarden niet. 

4 situaties

De 4 situaties waarvoor u subsidie kunt krijgen zijn aanpassingen of de installatie van:

 • de ruimtes die alleen worden gebruikt voor de bemanning. Bijvoorbeeld een gemeenschappelijke ruimte, toilet, keuken of beschutting op het dek;
 • systemen voor de veiligheid aan boord. Bijvoorbeeld voor brandpreventie, geluidsdemping of een alarm;
 • een brugsysteem dat de navigatie of motorbediening verbetert;
 • een motor of aandrijfsysteem. Deze zorgt voor een betere energie-efficiëntie of een lagere CO2-uitstoot. Het gecertificeerde motorvermogen is niet groter dan van uw vorige motor of systeem. De fabrikant certificeert dit vermogen.

Extra voorwaarden

Heeft u een van de 4 situaties en wilt u voor de kosten subsidie krijgen? Dan zijn er alleen voor deze kosten extra voorwaarden voor het vissersvaartuig. Dit vaartuig:

 • hoort bij een vlootsegment waarvan de vangstcapaciteit en de hoeveelheid vis die gevangen mag worden in evenwicht zijn. Dit staat in het verslag over de vangstcapaciteit van het segment;
 • heeft een lengte over alles van maximaal 24 meter;
 • staat voor uw subsidieaanvraag minimaal 10 jaren in het Register van vissersvaartuigen.

Door uw aanpassing is de vangstcapaciteit van de vloot hoger. U compenseert deze extra capaciteit zodat het totaal weer gelijk of lager is. Dit betekent dat een ander vaartuig minder mag vangen. Het andere vaartuig mag voor deze wijziging geen subsidie krijgen.

Voorwaarden voor de termijnen

Er zijn termijnen voor de start en het einde van uw project:

 • U begint pas met uw project na uw aanvraag. Bijvoorbeeld met het maken van kosten.
 • U begint uiterlijk binnen 12 maanden na de beslisbrief.
 • Uw project is klaar binnen 3 jaar na de beslisbrief.

Kunt u niet binnen de termijn met uw project beginnen of deze afronden omdat u de vergunningen niet op tijd heeft? U kunt hiervoor een ontheffing krijgen als:

 • u niet binnen 12 maanden na de beslisbrief de vergunningen, ontheffingen of toestemmingen kunt krijgen.
 • het niet door u komt dat u vergunningen, ontheffingen of toestemmingen niet kunt krijgen.

Neem hiervoor contact met ons op.

Verplichtingen

Tijdens en na uw aanvraag houdt u zich aan een aantal verplichtingen. Zo gelden er regels voor uw communicatie, projectadministratie en wijzigingen bij onverwachte situaties. Ook zijn er situaties waardoor u geen subsidie uit het EMFAF kunt krijgen, bijvoorbeeld als u als visser teveel inbreukpunten heeft. U leest alles over de verplichtingen op Verplichtingen.

Na uw aanvraag

U krijgt de beslissing binnen 22 weken na uw aanvraag. Hierin staat het maximale subsidiebedrag dat u kunt ontvangen.

Met deze subsidie krijgt u geen vergunning of een andere vorm van toestemming. Dus als u subsidie kunt krijgen, krijgt u niet automatisch de andere documenten die u nodig heeft voor het uitvoeren van uw project. U regelt deze documenten zelf.

Aanvragen rangschikken

Na de aanvraagperiode rangschikt een adviescommissie alle aanvragen. Zij kijkt naar een aantal criteria. De commissie geeft elk criterium een score van 1 tot en met 10.

Hoe meer punten u heeft, hoe hoger u in de rangschikking staat. We beoordelen de aanvragen en verlenen subsidie in deze volgorde.

Criteria projecten

Hieronder staan de criteria. Het percentage achter een criterium geeft aan hoe zwaar dit meeweegt in de beoordeling. De commissie kijkt hoe:

 1. innovatief het project is (20%);
 2. goed de resultaten van het project gebruikt kunnen worden in praktijk (technisch en economisch) (10%);
 3. haalbaar het project is (economisch en technisch) (10%);
 4. het project bijdraagt aan een duurzamere visserij (ecologisch). Er zijn 4 aspecten. Dit zijn minder bodemberoering, selectiever vissen, efficiënter energieverbruik en een betere dierenwelzijn (40%);
 5. het project bijdraagt aan een duurzamere visserij (economisch). Er zijn 2 aspecten. Dit zijn een betere veiligheid aan boord en het gebruik van meer flexibele vismethodes (20%).

Voor het eerste, derde en vierde criterium moet u per criterium minimaal 6 punten scoren. Anders kunt u geen subsidie krijgen.

Deelbetaling aanvragen

Na de beslissing op uw aanvraag mag u een deelbetaling aanvragen voor kosten die u maakt en betaalt. U krijgt maximaal 90% van het subsidiebedrag als deelbetaling. U leest wanneer en hoe u dit aanvraagt op Deelbetaling aanvragen bij projecten.

U kunt voor deze subsidie nog geen deelbetaling aanvragen. Zodra dit kan, leest u dat hier.

Bijlagen bij uw aanvraag voor deelbetaling

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Hierin beschrijft u uw voortgang en gemaakte kosten. Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen gebruiken we voor sommige bijlagen formats. Zorg ervoor dat u alle verplichte bijlagen toevoegt.

U leest een toelichting op de bijlagen op Deelbetaling aanvragen bij project.

Vaststelling aanvragen

Is uw project klaar en heeft u alles betaald? U vraagt vaststelling van uw subsidie aan. Dit doet u binnen 13 weken. Deze periode begint op de einddatum van uw project. U vindt de einddatum in de beslisbrief op uw aanvraag. U leest hoe u dit aanvraagt en welke kosten u opgeeft op Vaststelling aanvragen bij projecten.

U kunt voor deze subsidie nog geen vaststelling aanvragen. Zodra dit kan, leest u dat hier.

Bijlagen bij uw aanvraag voor vaststelling

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Hierin beschrijft u het afgeronde project en de gemaakte kosten. Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen gebruiken we voor sommige bijlagen formats. Zorg ervoor dat u alle verplichte bijlagen toevoegt.

U leest een toelichting op de bijlagen op Vaststelling aanvragen bij projecten.

Wetten en regels

De wetten en regels die hierbij horen leest u in de publicatie van 19 december 2023 van de Staatscourant. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?