Bijna open voor aanvragen

Innovatieve projecten in de visserij

Gepubliceerd op:
9 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
17 november 2023

Wilt u uw bedrijf verder ontwikkelen en heeft u een innovatief idee voor de zee-, kust- of binnenvisserij? Vraag subsidie aan voor uw project. Met uw nieuwe producten, processen of uitrusting zorgt u voor een duurzame visserij en meer veiligheid aan boord.

Hoogte subsidie en budget

Hoogte subsidie:
Maximaal € 500.000
Totaal budget:
€ 6.600.000

Deze informatie is nog niet gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina. We verwachten dat u de subsidie Innovatieve projecten in de visserij in het eerste kwartaal van 2024 kunt aanvragen. Zodra de datums bekend zijn leest u dat op deze pagina.

De subsidie in stappen

In deze infographic ziet u hoe u subsidie aanvraagt. Verderop op deze pagina leest u meer over alle onderwerpen die in de infographic staan.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 6,6 miljoen. Hiervan komt 70% uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). De Nederlandse overheid betaalt de rest.

Hoeveel subsidie u krijgt

U krijgt maximaal € 500.000 per project. U kunt subsidie voor verschillende kosten krijgen. Dit zijn de subsidiabele kosten. U krijgt hiervan 75% als subsidie. Om subsidie te krijgen  heeft u minimaal € 250.000 subsidiabele kosten.  Als het project alleen over de binnen- en kust visserij gaat is dit minimaal € 100.000.

Er zijn verschillende soorten subsidiabele kosten. Welke dit zijn en hoe u deze berekent leest u op Subsidie voor kosten.

Voorwaarden

Als u subsidie aanvraagt houdt u zich aan verschillende voorwaarden.

Voorwaarden voor uw project

 • U heeft een visserijbedrijf, visserijorganisatie of kennisinstelling. U mag het project ook uitvoeren in een samenwerkingsverband met minimaal een van deze organisaties. Andere marktdeelnemers mogen ook meedoen.
 • Uw project is vernieuwend, innovatief en biedt perspectieven voor de markt. Bijvoorbeeld door te vissen met minder bodemberoering of met minder ongewenste bijvangsten. Of door te zorgen voor een beter dierenwelzijn, een efficiënter energieverbruik en meer veiligheid aan boord.
 • U betrekt een kennisinstelling bij uw project. Deze bekijkt bijvoorbeeld uw projectplan en controleert de resultaten. Meer informatie hierover leest u op Betrokken partijen bij uw subsidie. Als de kennisinstelling al een deelnemer is in het samenwerkingsverband, hoeft u geen externe kennisinstelling te vragen.
 • U mag de bruto-tonnage of vangstcapaciteit van uw vaartuig niet verhogen.

Voorwaarden voor de termijnen

Er zijn termijnen voor de start en het einde van uw project:

 • U begint pas met uw project na uw aanvraag.
 • U begint uiterlijk binnen 12 maanden na de beslisbrief.
 • Uw project is klaar binnen 3 jaar na de beslisbrief.

Kunt u niet binnen de termijn met uw project beginnen of deze afronden omdat u de vergunningen niet op tijd heeft? U kunt hiervoor een ontheffing krijgen als:

 • u niet binnen 12 maanden na de beslisbrief de vergunningen, ontheffingen of toestemmingen kunt krijgen.
 • het niet door u komt dat u vergunningen, ontheffingen of toestemmingen niet kunt krijgen.

Neem hiervoor contact met ons op.

Verplichtingen

Tijdens en na uw aanvraag houdt u zich aan een aantal verplichtingen. Zo gelden er regels voor uw communicatie, projectadministratie en wijzigingen bij onverwachte situaties. Ook zijn er situaties waardoor u geen subsidie uit het EMFAF kunt krijgen, bijvoorbeeld als u als visser teveel inbreukpunten heeft. U leest alles over de verplichtingen op Verplichtingen.

Uw aanvraag voorbereiden

U kunt uw aanvraag alvast voorbereiden.

Juiste gegevens KVK

Heeft u een vaartuig geregistreerd in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen en gebruikt u deze bij uw project? Zorg ervoor dat uw gegevens uit het KVK-register hetzelfde zijn als de gegevens die geregistreerd zijn in het Register van Vissersvaartuigen. Dit register ligt bij de afdeling Visserijregelingen van RVO. 

Rekeningnummer registreren

Controleer in Mijn dossier of uw rekeningnummer geregistreerd is onder Mijn gegevens. Hiervoor logt u in op Mijn RVO. Zonder rekeningnummer kunnen wij de subsidie niet betalen.

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om deze subsidie voor u aan te vragen, bijvoorbeeld een accountant of adviseur. Hoe u dat doet leest u op Iemand machtigingen of gemachtigd worden.

Doet u het project in een samenwerkingsverband? Met de deelnemers wijst u een penvoerder aan. Ook kiest u een hoofdaanvrager. Het maakt niet uit wie dit is. De hoofdaanvrager machtigt de penvoerder. U klikt op Mijn machtigingen mijn.rvo.nl registreren en beheren. De penvoerder regelt alle zaken met ons, bijvoorbeeld meldingen doorgeven en alle soorten aanvragen.

Deelnemers samenwerkingsverband registreren

Alle deelnemers in een samenwerkingsverband moeten geregistreerd zijn bij ons voordat u de subsidie aanvraagt. Een deelnemer registreert zich door in te loggen met zijn eHerkenning. Hij voegt ook zijn rekeningnummer toe in Mijn dossier.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Hierin legt u uw plannen uit. Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen gebruiken we voor sommige bijlagen formats. Zorg ervoor dat u alle verplichte bijlagen toevoegt.

U leest een toelichting op de bijlagen op Bijlagen bij uw aanvraag voor projectsubsidies.

Aanvragen

We verwachten dat u de subsidie Innovatieve projecten in de visserij in het eerste kwartaal van 2024 kunt aanvragen. Zodra de datums bekend zijn leest u dat hier. U heeft als bedrijf voor uw aanvraag minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Als eenmanszaak logt u in met DigiD. U heeft de DigiD app óf DigiD met sms-controle nodig. Heeft u dat nog niet? Dan moet u een van beide regelen.

Na uw aanvraag

U krijgt de beslissing binnen 22 weken na uw aanvraag. Hierin staat het maximale subsidiebedrag dat u kunt ontvangen.

Met deze subsidie krijgt u geen vergunning of een andere vorm van toestemming. Dus als u subsidie kunt krijgen, krijgt u niet automatisch de andere documenten die u nodig heeft voor het uitvoeren van uw project. U regelt deze documenten zelf.

Aanvragen rangschikken

Na de aanvraagperiode rangschikt een adviescommissie alle aanvragen. Zij kijkt naar een aantal criteria. De commissie geeft elk criterium een score van 1 tot en met 10.

Hoe meer punten u heeft, hoe hoger u in de rangschikking staat. We beoordelen de aanvragen en verlenen subsidie in deze volgorde.

Criteria projecten

Hieronder staan de criteria. Het percentage achter een criterium geeft aan hoe zwaar dit meeweegt in de beoordeling. De commissie kijkt hoe:

 • innovatief het project is (20%);
 • goed de resultaten van het project gebruikt kunnen worden in praktijk (technisch en economisch) (10%);
 • haalbaar het project is (economisch en technisch) (10%);
 • het project bijdraagt aan een duurzamere visserij (ecologisch). Er zijn 4 aspecten. Dit zijn minder bodemberoering, selectiever vissen, efficiënter energieverbruik en een betere dierenwelzijn (40%);
 • het project bijdraagt aan een duurzamere visserij (economisch). Er zijn 2 aspecten. Dit zijn een betere veiligheid aan boord en het gebruik van meer flexibele vismethodes (20%).

Voor het eerste, derde en vierde criterium moet u minimaal 6 punten scoren. Anders kunt u geen subsidie krijgen.

Deelbetaling aanvragen

Na de beslissing op uw aanvraag mag u een deelbetaling aanvragen voor kosten die u maakt en betaalt. U krijgt maximaal 90% van het subsidiebedrag als deelbetaling. U leest wanneer en hoe u dit aanvraagt op Deelbetaling aanvragen bij projecten.

U kunt voor deze subsidie nog geen deelbetaling aanvragen. Zodra dit kan, leest u dat hier.

Bijlagen bij uw aanvraag voor deelbetaling

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Hierin beschrijft u uw voortgang en gemaakte kosten. Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen gebruiken we voor sommige bijlagen formats. Zorg ervoor dat u alle verplichte bijlagen toevoegt.

U leest een toelichting op de bijlagen op Deelbetaling aanvragen bij project.

Vaststelling aanvragen

Is uw project klaar en heeft u alles betaald? U vraagt vaststelling van uw subsidie aan. Dit doet u binnen 13 weken. Deze periode begint op de einddatum van uw project. U vindt de einddatum in de beslisbrief op uw aanvraag. U leest hoe u dit aanvraagt en welke kosten u opgeeft op Vaststelling aanvragen bij projecten.

U kunt voor deze subsidie nog geen vaststelling aanvragen. Zodra dit kan, leest u dat hier.

Bijlagen bij uw aanvraag voor vaststelling

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Hierin beschrijft u het afgeronde project en de gemaakte kosten. Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen gebruiken we voor sommige bijlagen formats. Zorg ervoor dat u alle verplichte bijlagen toevoegt.

U leest een toelichting op de bijlagen op Vaststelling aanvragen bij projecten.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?