Woningen voor iedereen

Laatst gecontroleerd op:
27 november 2023
Gepubliceerd op:
3 maart 2022

In 2030 moeten er in Nederland 900.000 extra woningen zijn. Veel van deze woningen moeten betaalbaar, duurzaam en geschikt voor ouderen en andere aandachtsgroepen zijn. Denk aan dak- en thuislozen, studenten en statushouders. Verbetering van woonkwaliteit en de leefomgeving is hierbij belangrijk. Gemeenten, provincies en woningcorporaties kunnen bij ons terecht voor advies, informatie en financiering.

Meer woningen

Bij meer woningen gaat het niet alleen om het bouwen van nieuwe woningen. Er zijn verschillende manieren om voor meer woningen te zorgen. Denk bijvoorbeeld aan het ombouwen van leegstaande gebouwen, zoals kantoren, zorginstellingen en recreatiewoningen. Of aan het herstellen van oudere woningen.

Ook zogeheten flexwoningen kunnen een tijdelijke oplossing zijn als aanvulling op de bestaande woningvoorraad. Flexwoningen zijn kleinere woningen die verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar zijn en op een tijdelijke locatie staan.

Ouderen en aandachtsgroepen

Het is niet voor iedereen even makkelijk om een betaalbare woning te vinden. Ouderen en aandachtsgroepen vragen om een passende woning die voldoet aan hun (zorg)behoeften. Voorbeelden hiervan zijn woningen waar ondersteuning of een ontmoetingsruimte is.

Duurzaam en toekomstbestendig

Bij het bouwen van nieuwe woningen is duurzaamheid niet meer weg te denken. Onderstaande pagina's vertellen daarover.

Financieringsmogelijkheden

Open voor aanvragen

Subsidieregeling voor woningbouwcorporaties en zorginstellingen om zorggeschikte wooneenheden in geclusterde woonvormen mede te financieren.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Specifieke uitkering voor gemeenten die het tekort aan betaalbare, geschikte woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen willen verminderen.

Gesloten voor aanvragen

Stimuleringsregeling voor bewonersinitiatieven van particulieren en sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement (wonen, ondersteuning en eventueel zorg) willen realiseren.

Open voor aanvragen

Herplaatsingsgarantie of financiële ondersteuning voor investeerders in nieuwe flexwoningen. Zij verhuren deze als sociale huurwoning of zetten ze tijdelijk in voor de opvang van ontheemden.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Specifieke uitkering voor gemeenten om flex- en transformatiewoningen mede te financieren.  

Bijna open voor aanvragen

Uitkering voor gemeenten die helpt om panden sneller geschikt te maken voor bewoning door grote gezinnen van vergunninghouders (7 of meer personen). Dit kan door bijvoorbeeld ombouw of aanpassing van het pand.

Open voor aanvragen

Uitkering voor gemeenten voor de herinrichting of transformatie van winkelgebieden.

Aanvragen van 21 mei tot en met 1 juli.

Bijna open voor aanvragen

Specifieke uitkering om als gemeente te investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en de verduurzaming in kwetsbare gebieden.

Gesloten voor aanvragen

Subsidie voor burgerinitiatieven, woningcorporaties en marktpartijen die een ontmoetingsruimte bouwen bij wooncomplexen waar 55-plussers samen wonen (geclusterde woonvormen). Dit kunnen nieuwe woonvormen zijn, maar ook bestaande complexen.

Informatie en advies

Onze teams adviseren, denken mee en ondersteunen.

Kennisdossiers

  • Versnellen van gebiedsontwikkeling: hierbij speelt grondbeleid een belangrijke rol. Op de webpagina vindt u de handreiking grondbeleid. Hierin staan verschillende voorbeelden van hoe dit proces met alle betrokken partijen goed verloopt.
  • Woningbouw en stikstofproblematiek: in onze gids ‘Het kan wel!’ staan oplossingsrichtingen voor woningbouw die vertraagde door stikstofproblematiek.
  • Zelfbouw: lokale overheden kunnen collectieve- en individuele zelfbouw (inclusief tiny houses) van woningen stimuleren.
Bent u tevreden over deze pagina?