Woningen voor iedereen

Gepubliceerd op:
3 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
24 februari 2023

In 2030 moeten er in Nederland 900.000 extra woningen zijn. Veel van deze woningen moeten betaalbaar, duurzaam en geschikt voor ouderen en andere aandachtsgroepen zijn. Denk aan dak- en thuislozen, studenten en statushouders. Verbetering van woonkwaliteit en de leefomgeving is hierbij belangrijk. Gemeenten, provincies en woningcorporaties kunnen bij ons terecht voor advies, informatie en financiering.

Meer woningen

Bij meer woningen gaat het niet alleen om het bouwen van nieuwe woningen. Er zijn verschillende manieren om voor meer woningen te zorgen. Denk bijvoorbeeld aan het ombouwen van leegstaande gebouwen, zoals kantoren, zorginstellingen en recreatiewoningen. Of aan het herstellen van oudere woningen.

Ook zogeheten flexwoningen kunnen een tijdelijke oplossing zijn als aanvulling op de bestaande woningvoorraad. Flexwoningen zijn kleinere woningen die verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar zijn en op een tijdelijke locatie staan.

Ouderen en aandachtsgroepen

Het is niet voor iedereen even makkelijk om een betaalbare woning te vinden. Ouderen en aandachtsgroepen vragen om een passende woning die voldoet aan hun (zorg)behoeften. Voorbeelden hiervan zijn woningen waar ondersteuning of een ontmoetingsruimte is.

Duurzaam en toekomstbestendig

Bij het bouwen van nieuwe woningen is duurzaamheid niet meer weg te denken. Onderstaande pagina's vertellen daarover.

Financieringsmogelijkheden

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Specifieke uitkering voor gemeenten die het tekort aan betaalbare, geschikte woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen willen verminderen.

Open voor aanvragen

Stimuleringsregeling voor bewonersinitiatieven van particulieren en sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement (wonen, ondersteuning en eventueel zorg) willen realiseren.

Open voor aanvragen

Subsidie voor burgerinitiatieven, woningcorporaties en marktpartijen die een ontmoetingsruimte bouwen bij wooncomplexen waar 55-plussers samen wonen (geclusterde woonvormen). Dit kunnen nieuwe woonvormen zijn, maar ook bestaande complexen.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Uitkering voor gemeenten die zij kunnen aanvragen voor de herinrichting of transformatie van winkelgebieden.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Uitkering voor gemeenten om woonruimten te bouwen voor aandachtsgroepen zoals dak- en thuisloze mensen, statushouders, mensen die uitstromen uit een intramurale situatie, arbeidsmigranten, uitwonende studenten, woonwagenbewoners en mensen met sociale of medische urgentie.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Specifieke uitkering om als gemeente te investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en de verduurzaming in kwetsbare gebieden.

Informatie en advies

Onze teams adviseren, denken mee en ondersteunen.

  • Expertteam Woningbouw helpt gemeenten en provincies bij het realiseren van meer woningen, transformeren van vastgoed naar woningen en flexwoningen. Zij bieden onafhankelijk advies en praktische ondersteuning om projecten weer in beweging te brengen.
  • Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties helpt om de bouw van 150.000 sociale huurwoningen en 10.000 flexwoningen te realiseren.
  • Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders bij het mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig thuis wonen.
  • Expertteam Weer Thuis (EWT) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders bij lokale vraagstukken. Bijvoorbeeld over wonen en zorg voor mensen die nu nog dak- of thuisloos zijn. Of mensen die in een beschermde woonomgeving verblijven.
  • Expert- en aanjaagteam Transformatie Vakantieparken helpt gemeenten om niet-vitale vakantieparken te veranderen naar een woonbestemming.

Kennisdossiers

  • Versnellen van gebiedsontwikkeling: hierbij speelt grondbeleid een belangrijke rol. Op de webpagina vindt u de handreiking grondbeleid. Hierin staan verschillende voorbeelden van hoe dit proces met alle betrokken partijen goed verloopt.
  • Woningbouw en stikstofproblematiek: in onze gids ‘Het kan wel!’ staan oplossingsrichtingen voor woningbouw die vertraagde door stikstofproblematiek.
  • Zelfbouw: lokale overheden kunnen collectieve- en individuele zelfbouw (inclusief tiny houses) van woningen stimuleren.

"Het was elke keer te kleinschalig wat we deden."

Lees dit praktijkverhaal

Lodewijk Nolson
teamleider planvorming bij de gemeente Terneuzen
Bent u tevreden over deze pagina?