Woningen voor iedereen

Gepubliceerd op:
3 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
30 november 2022

Nederland heeft meer woningen nodig. In 2030 moeten er 900.000 woningen extra zijn. Die woningen moeten voor een groot deel betaalbaar zijn, duurzaam en passend voor ouderen en aandachtsgroepen. Wij helpen gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders met advies, informatie en financiering.

Extra woningen

Een optie om meer woningen te krijgen is door nieuwe woningen te bouwen. Maar er zijn ook andere manieren om meer woningen te realiseren.

 • Vastgoedtransformatie waarbij een leegstaand pand een woning wordt. Het pand was eerder bijvoorbeeld een kantoor, maatschappelijk vastgoed of een zorginstelling;
 • Het toestaan van permanentere bewoning op niet-vitale vakantieparken.
 • Flexwoningen kunnen een goede tijdelijke oplossing zijn als aanvulling op de bestaande woningvoorraad. Flexwoningen zijn kleinere woningen die verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar zijn. Ze staan bijvoorbeeld op een tijdelijke locatie.

Woningen voor aandachtsgroepen en ouderen

Het is niet voor iedereen even makkelijk om een betaalbare woning met goede leefomstandigheden te vinden. Woningen voor aandachtsgroepen en ouderen vragen extra aandacht. Denk aan woningen waar ondersteuning of een ontmoetingsruimte aanwezig is.

Mogelijkheden voor financiering

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Uitkering voor gemeenten die zij kunnen aanvragen voor de herinrichting of transformatie van winkelgebieden.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Uitkering voor gemeenten om woonruimten te bouwen voor aandachtsgroepen zoals dak- en thuisloze mensen, statushouders, mensen die uitstromen uit een intramurale situatie, arbeidsmigranten, uitwonende studenten, woonwagenbewoners en mensen met sociale of medische urgentie.

Open voor aanvragen

Stimuleringsregeling voor bewonersinitiatieven van particulieren en sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement (wonen, ondersteuning en eventueel zorg) willen realiseren.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor burgerinitiatieven, woningcorporaties en marktpartijen die een ontmoetingsruimte bouwen bij wooncomplexen waar 55-plussers samen wonen (geclusterde woonvormen). Dit kunnen nieuwe woonvormen zijn, maar ook bestaande complexen.

Informatie en advies

Advies en ondersteuning

Onze teams adviseren, denken mee en ondersteunen.

 • Expertteam Woningbouw helpt gemeenten en provincies bij het realiseren van meer woningen, transformeren van vastgoed naar woningen en flexwoningen. Zij bieden onafhankelijk advies en praktische ondersteuning om projecten weer in beweging te brengen.
 • Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties helpt om de bouw van 150.000 sociale huurwoningen en 10.000 flexwoningen te realiseren.
 • Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders bij het mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig thuisblijven wonen.
 • Expertteam Weer Thuis (EWT) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders bij lokale vraagstukken. Bijvoorbeeld over wonen en zorg voor mensen die nu nog dak- of thuisloos zijn. Of mensen die in een beschermde woonomgeving verblijven.
 • Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen: helpt gemeenten met de huisvestingsopgave voor (kwetsbare) mensen met een woonbehoefte. Mogelijk in combinatie met zorg of begeleiding.

Wetten en regels

Laat u nieuwe woningen bouwen? Houd dan rekening met regels en wetten. Denk aan:

 • Energielabel woningen: bij oplevering, verkoop en verhuur moeten woningen een energielabel hebben. Het label geeft inzicht in hoe energiezuinig de woning is én wat de mogelijke energiebesparende maatregelen zijn.
 • Energieprestatie – BENG: een nieuwbouwwoning moet bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. De eisen gaan over totale energiegebruik, primair fossiel gebruik en hernieuwbare energie.
 • MilieuPrestatie Gebouwen (MPG): de MPG is verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor onder andere nieuwbouwwoningen. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de gebruikte materialen.

Lees meer over Wetten en regels in de gebouwde omgeving.

Kennisdossiers

 • Versnellen van gebiedsontwikkeling: versnellen kan door partijen en disciplines samen te brengen, belangen en afhankelijkheden scherp te krijgen en door met met elkaar goede afspraken te maken.
 • Woningbouw en stikstofproblematiek: in onze gids ‘Het kan wel!’ staan oplossingsrichtingen voor woningbouw die vertraagde door stikstofproblematiek.
 • Zelfbouw: lokale overheden kunnen collectieve- en individuele zelfbouw (inclusief tiny houses) van woningen stimuleren.

"Het was elke keer te kleinschalig wat we deden."

Lees dit praktijkverhaal

Lodewijk Nolson
teamleider planvorming bij de gemeente Terneuzen
Bent u tevreden over deze pagina?