Gesloten voor aanvragen

GLB pilots kringlooplandbouw 2021

Gepubliceerd op:
24 februari 2021

In de pilot kringlooplandbouw onderzoeken we de onder andere nieuwe vormen van beloningen en beheer van landbouwgronden. We proberen de juiste balans te vinden tussen landbouw en natuur. U kunt aan deze pilot meedoen. Hiervoor kunt u subsidie aanvragen.

De aanvraagperiode is afgelopen. U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Voor wie?

U kunt meedoen als:

 • gecertificeerd agrarisch collectief;
 • samenwerkingsverband tussen 2 of meer gecertificeerde agrarische collectieven;
 • samenwerkingsverband tussen een of meer gecertificeerde agrarische collectieven en landbouwers, productengroeperingen, MKB-bedrijven, coöperaties of brancheorganisaties. In dit geval is een gecertificeerd agrarisch collectief de penvoerder.
 • samenwerkingsverband tussen een of meer landbouwers en productengroeperingen, coöperaties, andere MKB-bedrijven of brancheorganisaties.

Doel van de pilots

De pilot is een onderdeel van een serie van 3 pilots. Alle pilots zijn bedoeld om nieuwe en duurzamere manieren van landbouw te onderzoeken. De uitkomsten gebruiken we om nieuw beleid mee te maken. De algemene doelen zijn:

 • afremmen van klimaatverandering en stimuleren van duurzame energie;
 • duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht;
 • bescherming van de biodiversiteit, het versterken van ecosysteemdiensten en de instandhouding van habitats en landschappen.

De pilot kringlooplandbouw heeft ook zijn eigen doelen:

 • duurzamer beheer van landbouwgrond en het vasthouden van koolstof in landbouwgrond;
 • de optimale balans zoeken tussen vruchtwisseling op het perceel en het milieu. Dit is vooral belangrijk op zand- en lössgrond;
 • mogelijkheden onderzoeken voor vergoedingen in gebieden die worden benadeeld door de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water;
 • het sluiten van kringlopen in samenwerkingsverbanden op verschillende niveaus;
 • het uitproberen van nieuwe vormen van beloningen voor landbouwprestaties.

Periode

De pilot loopt tot en met 31 december 2024.

Budget

Voor deze pilot is € 4 miljoen beschikbaar. Dit komt uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en uit nationale middelen.

Voorwaarden

Om subsidie te krijgen voor uw project voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U stuurt een projectplan bij uw aanvraag mee. Hiervoor maakt u gebruik van een verplichte indeling.
 • U gaat activiteiten doen die voor u nieuw zijn. De activiteiten zijn nieuw voor alle deelnemers van uw collectief of samenwerkingsverband. U beschrijft uw activiteiten en werkverdeling in uw projectplan. Dit onderbouwt u met een productentabel. Gebruik daarvoor het verplichte document Productentabel.
 • U begint binnen 2 maanden na de datum op uw beslisbrief met uw activiteiten. Als u begint voordat u uw beslisbrief krijgt, is dat op eigen risico.
 • U maakt de resultaten van uw activiteiten openbaar via het EIP-netwerk en via andere geschikte netwerken.
 • Bij uw aanmelding stuurt u een korte samenvatting mee. U geeft toestemming om deze samenvatting van uw project te publiceren. Dit doen we alleen als u goedkeuring krijgt.

Voorbereiden op uw aanvraag

Voor elk onderdeel van hoofdstuk 4 in uw projectplan kunt u punten verdienen. U heeft minimaal 30 punten nodig om subsidie te krijgen, maar u kunt in totaal 50 punten halen. Het budget gaat naar de aanvragen die de hoogste scores halen. In de tabel hieronder ziet u hoeveel punten u voor elk onderdeel kunt krijgen.

Puntentelling
Onderdeel Te halen punten
Effectiviteit 20 punten
Haalbaarheid 15 punten
Efficiëntie 10 punten
Innovatie 5 punten
Totaal 50 punten

Aanvragen

U kon uw subsidieaanvraag tot 11 april 2021 om 17:00 uur versturen.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag horen een aantal documenten. Voor sommige documenten gebruikt u verplichte documenten.

U voegt altijd de verplichte bijlagen toe aan uw aanvraag:

 • een projectplan;
 • een productentabel
 • een kaart van het projectgebied.

Soms moet u ook nog andere documenten meesturen:

 • Als u als samenwerkingsverband meedoet, stuurt u een ondertekende samenwerkingsovereenkomst mee;
 • Als u de btw niet kan verrekenen bij de Belastingdienst, stuurt u daarvan een verklaring mee. Die kunt u opvragen bij de Belastingdienst. U doet dit voor alle deelnemers die de btw niet kunnen verrekenen;
 • Als u aanbestedingsplichtig bent, stuurt u ook uw aanbestedingsbeleid mee. Dit doet u voor alle deelnemers in het samenwerkingsverband die aanbestedingsplichtig zijn.

Als u al andere documenten heeft die nodig zijn voor uw project, kunt u die vast meesturen:

 • offertes die u al heeft, en andere bewijsstukken voor de onderbouwing van de kosten;
 • beslisbrieven van andere subsidies die u voor dit project aan heeft gevraagd;
 • vergunningen die u al heeft;
 • overige documenten waarmee u uw aanvraag wil onderbouwen.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag beoordeelt een adviescommissie uw project. Zij gebruikt daarbij een puntentelling. Onder Voorbereiden op uw aanvraag leest u meer over de puntentelling.

Beslissing

U krijgt uiterlijk 22 weken na de sluiting van de openstelling een beslisbrief. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan leest u hoeveel subsidie u maximaal krijgt. Het definitieve bedrag bepalen we nadat u de aanvraag voor subsidievaststelling heeft opgestuurd. Dit doet u nadat u de activiteiten heeft uitgevoerd.

Wijziging doorgeven

Verandert er iets tijdens de uitvoering van uw project? Dan geeft u dit aan ons door. U mag de verandering pas uitvoeren als u toestemming van ons heeft. U stuurt documenten mee met een uitleg over de verandering die u wilt doen. U kunt ook een wijziging meesturen van de financiële planning.

Deelbetaling aanvragen

U kunt 4 keer per jaar een deelbetaling aanvragen. Een deelbetaling moet minimaal € 50.000 zijn. Na uw aanvraag krijgt u binnen 13 weken een beslissing over uw deelbetaling.

Voortgangsrapportage aanvragen

In uw projectplan beschrijft u hoe vaak en wanneer u ons een verslag stuurt over het verloop van uw project. Dit is de voortgangsrapportage. Uiterlijk 31 december 2022 stuurt u ons in ieder geval een voortgangsrapportage.

Subsidievaststelling aanvragen

Binnen 13 weken na het einde van uw project stuurt u ons een verzoek voor subsidievaststelling. U vraagt daarmee ook direct uw laatste betaling aan. Die is tenminste 10% van het totale subsidiebedrag. Na uw aanvraag krijgt u binnen 13 weken een beslisbrief. Daarin staat het definitieve subsidiebedrag.

Binnenkort leest u op deze pagina hoe u een verzoek voor subsidievaststelling naar ons opstuurt.

Achtergrond

Dit is een tenderregeling. Aanvragen worden gerangschikt door een adviescommissie. Het budget gaat naar de aanvragen met de hoogste scores.

Wetten en regels

Deze subsidie valt onder de rijksregelingen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 - 2020 (POP3 en POP3+). De volledige wettekst over de pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB 2021 vindt u op de website officielebekendmakingen.nl.

Meer weten?

Heeft u vragen over de inhoud van deze subsidie? Of over de wetten en regels? Dan mag u deze vragen sturen naar pilotsnieuwglb@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Provincies
Bent u tevreden over deze pagina?