Open voor aanvragen

Niet-productieve investeringen voor landbouw- en veenweidegebieden (NPILV)

Gepubliceerd op:
11 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
17 november 2022

Subsidie voor eigenaren van landbouwgrond die mee willen helpen aan het ontwikkelen van meer biodiversiteit en een beter klimaat. Bijvoorbeeld door te investeren in het verbeteren van de grondwaterstand of in nieuwe landschapselementen.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 14 november 2022
11:00 PM (CET)
Einddatum:
vrijdag 30 december 2022
04:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Minimaal € 70.000 en maximaal € 500.000 voor een aanvraag
Totaal budget:
€ 14.114.000

Voor wie?

De subsidie NPILV is voor eigenaren van landbouwgrond. U bent een ondernemer, een lid van een samenwerkingsverband van ondernemers of een particulier. Deze subsidie is niet voor overheden.

Bestaat uw landbouwgrond uit veengrond? Dan komt u in aanmerking voor deze subsidie als uw grond in één van deze gebieden ligt:

 • de provincie Fryslân, Noord-Holland, Utrecht of Zuid-Holland;
 • de gemeente Groningen, Midden-Groningen of Westerkwartier;
 • de gemeente Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland of Zwolle.

Budget

U kunt minimaal € 70.000 en maximaal € 500.000 subsidie krijgen. Het hele budget voor deze subsidie is € 14.114.000. Dit komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Verdeling van het budget

Wij verdelen het budget onder de aanvragers met de meeste punten. U krijgt punten voor het soort element en het aantal verschillende landschapselementen waarin u investeert.

Aantal landschapselementen

U krijgt punten voor het aantal soorten landschapselementen waarin u investeert. De verdeling ziet er zo uit:

 • 8 punten bij één soort landschapselement;
 • 9 punten bij 2 of 3 soorten landschapselementen;
 • 10 punten bij 4 of meer soorten landschapselementen.

Grondwaterpeilbuizen in veengrond

U krijgt hier 7 punten voor.

Waterinfiltratiesystemen in veengrond

U krijgt hier één punt voor.

Let op: Wilt u naast grondwaterpeilbuizen ook investeren in landschapselementen? Dan krijgt u alleen punten voor het onderdeel met de hoogste score. Wilt u naast waterinfiltratiesystemen ook investeren in grondwaterpeilbuizen of landschapselementen? Dan wordt het aantal behaalde punten bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal onderdelen.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor:

 • de aankoop, het plaatsen en het afrasteren van landschapselementen;
 • de aankoop en het plaatsen van elementen voor het verbeteren van de grondwaterstand in veengrond.

Voorwaarden

Algemeen

Om de subsidie te krijgen zijn er voorwaarden:

 • U doet de investeringen op landbouwgrond of op grond die hieraan grenst. Deze grond begint binnen 5 meter en eindigt binnen 20 meter van de landbouwgrond. Of u doet de investeringen op veengrond.
 • U doet de investeringen alleen op veengrond om de grondwaterstand te verbeteren en te verhogen.
 • De investeringen passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente waarbinnen de grond ligt.
 • De investeringen plaatst u niet op een erf.
 • U bent eigenaar van de grond.
 • De investeringen zijn niet-productief. Dit betekent dat u er geen winst mee maakt met uw bedrijf of een ander bedrijf.
 • U investeert minimaal € 70.000 en maximaal € 500.000 voor uw subsidieaanvraag.
 • U ontvangt geen andere bijdrage voor deze investering van een bestuursorgaan of van de Europese Commissie.
 • U laat met 3 offertes zien dat de kosten van de investeringen redelijk zijn.
 • U begint pas na het aanvragen van de subsidie met het aanleggen van de elementen. U doet dit niet later dan 2 maanden na het ontvangen van de subsidie.
 • U legt de elementen uiterlijk 30 september 2024 aan.

Voorwaarden elementen

Voor ieder element zijn er ook voorwaarden. Deze leest u hieronder.

Water:

 • Een natuurvriendelijke oever is minimaal 3 meter breed en maximaal 10 meter breed en 25 meter lang.
 • Een natuurvriendelijke sloot is minimaal 3 meter breed en maximaal 10 meter breed en 25 meter lang.
 • Een poel is minimaal 50 m2 en maximaal 50 are.

Akkerranden en overhoeken:

 • U legt een meerjarige bloemrijke akkerrand of kruidenrijke akkerrand niet aan op de grond die grenst aan grasland.
 • Een meerjarige bloemrijke akkerrand is minimaal 3 meter breed en maximaal 20 meter lang. Een kruidenrijke akkerrand is minimaal 10 meter en maximaal 20 meter lang.
 • Een natuurvriendelijke overhoek is minimaal 10 m2.

Bomen, heggen en struiken:

 • De soorten bomen, heggen en struiken die u plaatst komen van oorsprong in Nederland voor. Welke soorten u mag plaatsen, leest u in de lijst Voorbeelden soorten bomen, heggen en struiken. Dit document vindt u hieronder.
 • U plaatst een alleenstaande boom, bomenrij, groep bomen, houtwal of heg niet in grasland.
 • U gebruikt deze investeringen niet voor de herbeplantingsplicht.
 • Een alleenstaande boom is minimaal 50 centimeter hoog.
 • Een bomenrij is minimaal 50 meter lang en iedere boom is minimaal 50 cm hoog. Op elke 50 meter staan 4 of meer bomen.
 • Een groep bomen bestaat uit één of meer kleinere groepen van 5 bomen. Een groep bomen is maximaal 1,5 hectare groot op maaiveldniveau. Iedere boom is minimaal 50 cm hoog.
 • Een houtwal is minimaal 1 are.
 • Een heg is minimaal 25 meter lang.

Grondwater:

 • Grondwaterpeilbuis: bij iedere 50 hectare veengrond plaatst u één grondwaterpeilbuis.
 • Waterinfiltratiesysteem: u plaatst in de veengrond alleen onderwaterdrainage- of drukdrainagesystemen. Hiermee moet het vrijkomen van CO2 verminderen met minimaal 10%. De vrijgekomen CO2 komt uit onder de 10 ton voor iedere hectare van deze veengrond.

Aanvragen

U kunt de subsidie NPILV aanvragen vanaf 15 november tot en met 30 december 2022, 17:00 uur. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ of hoger nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Bent u particulier? Voor uw aanvraag heeft u DigiD nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst uw DigiD aan.

Uw aanvraag voorbereiden

U stuurt deze bijlagen mee met uw aanvraag:

 • projectplan: gebruik ons format om uw projectplan te schrijven. Dit format vindt u hieronder. 
 • begroting: gebruik ons format om uw berekening van de kosten te maken. Dit format vindt u hieronder.
 • 3 offertes: hierop staan de namen van de investeringen en de kenmerken die erbij horen. Alle kosten van de investeringen staan er ook op.
 • kadastrale kaart van de locatie: de kaart maakt u op de plattegrond van uw perceelsregistratie. U geeft hierop aan waar u de investering plaatst. U doet dit met punten, lijnen en vlakken. En u zet de naam van het soort element erbij. Plaats de namen van grondeigenaren en kadastrale perceelnummers erbij. De kaart heeft een schaal tussen 1:2500 en 1:1000. Geef aan welke schaal uw kaart heeft. U levert deze aan in pdf-formaat of als shapefile, die u mailt naar npilv@rvo.nl. U kunt ook ons format Percelen gebruiken. Dit vindt u hieronder.

Soms heeft u ook deze documenten nodig:

 • machtiging voor de penvoerder: als u deelnemer bent in een samenwerkingsverband. De machtiging geeft u door met het formulier Machtiging penvoerder en aanmelding deelnemer. U vindt dit onder het kopje Aanmelding deelnemer en machtiging penvoerder.
 • btw-verklaring: als de btw niet verrekend kan worden
 • vergunningen: als u deze nodig heeft voor het uitvoeren van de investeringen

Als u investeert in bomen, heggen en struiken, stuurt u ook deze bijlage mee:

 • lijst van aan te planten bomen en struiken

Als u investeert in een waterinfiltratiesysteem, stuurt u ook deze bijlage mee: 

 • een berekening van de verwachte vermindering van de uitstoot van CO2. Gebruik voor de berekening het rekenmodel SOMERS 1.0 op nobveenweiden.nl.

Let op: Zorg ervoor dat uw aanvraag compleet is als de aanvraagperiode sluit. Anders kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.

Na uw aanvraag

U ontvangt binnen 22 weken na de openstellingsperiode een brief met de beslissing op uw aanvraag. Wanneer wij uw aanvraag voor subsidie goedkeuren, dan staat in de beslisbrief hoeveel subsidie u krijgt. U ontvangt ook een brief als wij uw aanvraag afwijzen.

Regels na uw aanvraag

U houdt zich aan een aantal regels als wij uw aanvraag hebben goedgekeurd. U doet dit de eerste 5 jaar na het ontvangen van de beslisbrief:

 • U gebruikt geen mest of gewasbeschermingsmiddelen bij de aanleg en het beheer van een overhoek en van een meerjarige bloemrijke akkerrand of kruidenrijke akkerrand.
 • U gebruikt geen mest of gewasbeschermingsmiddelen bij de aanleg en het beheer van een natuurvriendelijke sloot, een natuurvriendelijke oever en een poel.
 • Meteen na de aanleg van de grondwaterpeilbuizen doet u metingen met de buizen. U geeft deze metingen ieder jaar door.
 • U onderhoudt de waterinfiltratiesystemen die u heeft aangelegd. De gegevens stuurt u door naar info@nobveenweiden.nl.

Wijziging na uw aanvraag

Heeft u een aanvraag verstuurd? En wilt u een wijziging doorgeven? Geef dit aan ons door. Dit doet u met een wijzigingsformulier. U vindt dit onder het kopje Wijzigingen doorgeven.

Vaststelling aanvragen

Na het aanleggen van de elementen vraagt u vaststelling van uw subsidie aan. U geeft de omvang van de aangelegde investeringen door en waar ze liggen. Dit kan nu nog niet. Als vaststelling mogelijk is, leest u hierover op onze website.

Wetten en regels

In de Staatscourant leest u de wetten en regels die horen bij deze subsidie. Wilt u meer weten over de algemene regels van een subsidieaanvraag? Deze staan in de Kaderwet EZ-subsidies, op onze pagina Subsidiespelregels ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer weten?

Heeft u een vraag over de wetten en regels voor deze subsidie? Of wilt u bijvoorbeeld weten of u voor bepaalde kosten subsidie krijgt? Stuur uw vraag dan naar npilv@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
Bent u tevreden over deze pagina?