Gesloten voor aanvragen

Niet-productieve investeringen voor landbouw- en veenweidegebieden (NPILV)

Gepubliceerd op:
11 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
16 oktober 2023

Als landbouwer kunt u meehelpen aan de ontwikkeling van biodiversiteit, een beter klimaat en cultuurhistorie. Bijvoorbeeld door te investeren in het verbeteren van de grondwaterstand of in nieuwe landschapselementen. Hiervoor is de subsidie Niet-productieve investeringen voor landbouw- en veenweidegebieden.

Budget en looptijd

Startdatum:
maandag 14 november 2022
00:00
Einddatum:
vrijdag 30 december 2022
17:00
Minimaal € 70.000 en maximaal € 500.000 voor een aanvraag
Totaal budget:
€ 14.114.000

Voor wie?

De subsidie NPILV is voor eigenaren van landbouwgrond. U bent een ondernemer, een lid van een samenwerkingsverband van ondernemers of een particulier. Deze subsidie is niet voor overheden.

Bestaat uw landbouwgrond uit veengrond? Dan komt u in aanmerking voor deze subsidie als uw grond in één van deze gebieden ligt:

 • de provincie Fryslân, Noord-Holland, Utrecht of Zuid-Holland;
 • de gemeente Groningen, Midden-Groningen of Westerkwartier;
 • de gemeente Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland of Zwolle.

Budget

U kunt minimaal € 70.000 en maximaal € 500.000 subsidie krijgen. Het hele budget voor deze subsidie is € 14.114.000. Dit komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Verdeling van het budget

Wij verdelen het budget onder de aanvragers met de meeste punten. U krijgt punten voor het soort element en het aantal verschillende landschapselementen waarin u investeert.

Aantal landschapselementen

U krijgt punten voor het aantal soorten landschapselementen waarin u investeert. De verdeling ziet er zo uit:

 • 8 punten bij één soort landschapselement;
 • 9 punten bij 2 of 3 soorten landschapselementen;
 • 10 punten bij 4 of meer soorten landschapselementen.

Grondwaterpeilbuizen in veengrond

U krijgt hier 7 punten voor.

Waterinfiltratiesystemen in veengrond

U krijgt hier één punt voor.

Let op: Wilt u naast grondwaterpeilbuizen ook investeren in landschapselementen? Dan krijgt u alleen punten voor het onderdeel met de hoogste score. Wilt u naast waterinfiltratiesystemen ook investeren in grondwaterpeilbuizen of landschapselementen? Dan wordt het aantal behaalde punten bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal onderdelen.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor:

 • de aankoop, het plaatsen en het afrasteren van landschapselementen;
 • de aankoop en het plaatsen van elementen voor het verbeteren van de grondwaterstand in veengrond.

Voorwaarden

Algemeen

Om de subsidie te krijgen zijn er voorwaarden:

 • U doet de investeringen op landbouwgrond of op grond die hieraan grenst. Deze grond begint binnen 5 meter en eindigt binnen 20 meter van de landbouwgrond. Of u doet de investeringen op veengrond.
 • U doet de investeringen alleen op veengrond om de grondwaterstand te verbeteren en te verhogen.
 • De investeringen passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente waarbinnen de grond ligt.
 • De investeringen plaatst u niet op een erf.
 • U bent eigenaar van de grond.
 • De investeringen zijn niet-productief. Dit betekent dat u er geen winst mee maakt met uw bedrijf of een ander bedrijf.
 • U investeert minimaal € 70.000 en maximaal € 500.000 voor uw subsidieaanvraag.
 • U ontvangt geen andere bijdrage voor deze investering van een bestuursorgaan of van de Europese Commissie.
 • U laat met 3 offertes zien dat de kosten van de investeringen redelijk zijn.
 • U begint pas na het aanvragen van de subsidie met het aanleggen van de elementen. U doet dit niet later dan 2 maanden na het ontvangen van de subsidie.
 • U legt de elementen uiterlijk 30 september 2024 aan.

Voorwaarden elementen

Voor ieder element zijn er ook voorwaarden. Deze leest u hieronder.

Water:

 • Een natuurvriendelijke oever is minimaal 3 meter breed en maximaal 10 meter breed en 25 meter lang.
 • Een natuurvriendelijke sloot is minimaal 3 meter breed en maximaal 10 meter breed en 25 meter lang.
 • Een poel is minimaal 50 m2 en maximaal 50 are.

Akkerranden en overhoeken:

 • U legt een meerjarige bloemrijke akkerrand of kruidenrijke akkerrand niet aan op de grond die grenst aan grasland.
 • Een meerjarige bloemrijke akkerrand is minimaal 3 meter breed en maximaal 20 meter lang. Een kruidenrijke akkerrand is minimaal 10 meter en maximaal 20 meter lang.
 • Een natuurvriendelijke overhoek is minimaal 10 m2.

Bomen, heggen en struiken:

 • De soorten bomen, heggen en struiken die u plaatst komen van oorsprong in Nederland voor. Welke soorten u mag plaatsen, leest u in de lijst Voorbeelden soorten bomen, heggen en struiken. Dit document vindt u hieronder.
 • U plaatst een alleenstaande boom, bomenrij, groep bomen, houtwal of heg niet in grasland.
 • U gebruikt deze investeringen niet voor de herbeplantingsplicht.
 • Een alleenstaande boom is minimaal 50 centimeter hoog.
 • Een bomenrij is minimaal 50 meter lang en iedere boom is minimaal 50 cm hoog. Op elke 50 meter staan 4 of meer bomen.
 • Een groep bomen bestaat uit één of meer kleinere groepen van 5 bomen. Een groep bomen is maximaal 1,5 hectare groot op maaiveldniveau. Iedere boom is minimaal 50 cm hoog.
 • Een houtwal is minimaal 1 are.
 • Een heg is minimaal 25 meter lang.

Grondwater:

 • Grondwaterpeilbuis: bij iedere 50 hectare veengrond plaatst u één grondwaterpeilbuis.
 • Waterinfiltratiesysteem: u plaatst in de veengrond alleen onderwaterdrainage- of drukdrainagesystemen. Hiermee moet het vrijkomen van CO2 verminderen met minimaal 10%. De vrijgekomen CO2 komt uit onder de 10 ton voor iedere hectare van deze veengrond.

Na uw aanvraag

U ontvangt binnen 22 weken na de openstellingsperiode een brief met de beslissing op uw aanvraag. Wanneer wij uw aanvraag voor subsidie goedkeuren, dan staat in de beslisbrief hoeveel subsidie u krijgt. U ontvangt ook een brief als wij uw aanvraag afwijzen.

Regels na uw aanvraag

U houdt zich aan een aantal regels als wij uw aanvraag hebben goedgekeurd. U doet dit de eerste 5 jaar na het ontvangen van de beslisbrief:

 • U gebruikt geen mest of gewasbeschermingsmiddelen bij de aanleg en het beheer van een overhoek en van een meerjarige bloemrijke akkerrand of kruidenrijke akkerrand.
 • U gebruikt geen mest of gewasbeschermingsmiddelen bij de aanleg en het beheer van een natuurvriendelijke sloot, een natuurvriendelijke oever en een poel.
 • Meteen na de aanleg van de grondwaterpeilbuizen doet u metingen met de buizen. U geeft deze metingen ieder jaar door.
 • U onderhoudt de waterinfiltratiesystemen die u heeft aangelegd. De gegevens stuurt u door naar info@nobveenweiden.nl.

Wijziging na uw aanvraag

Heeft u een aanvraag verstuurd? En wilt u een wijziging doorgeven? Geef dit aan ons door. Dit doet u met een wijzigingsformulier. U vindt dit onder het kopje Wijzigingen doorgeven.

Vaststelling aanvragen

Is uw aanvraag goedgekeurd? U heeft tot en met 1 oktober 2024 de tijd om uw investeringsproject uit te voeren en te betalen. Heeft u uw investeringsproject uitgevoerd? Dan vraagt u vaststelling van uw subsidie aan.

Wanneer vaststelling aanvragen

Als u uw investeringsproject heeft afgerond, dan verstuurt u zo snel mogelijk de vaststellingsaanvraag. Dit doet u binnen 13 weken na de einddatum van uw project. De aanvraag verstuurt u via Mijn RVO.

Waarom u vaststelling aanvraagt

Wij controleren bij uw vaststellingsaanvraag of de kosten die u opgeeft onder de subsidie vallen. En of u de investeringen heeft gedaan. Het is daarom belangrijk dat u alleen kosten opgeeft die aan de voorwaarden voldoen. Verschilt het subsidiebedrag dat u heeft aangevraagd te veel van wat wij hebben beoordeeld? Dan moeten wij u helaas een korting geven op uw subsidiebedrag. Dit is de 10%-kortingsregel.

Hoe werkt de 10%-kortingsregel?

Bij de vaststelling berekenen wij uw definitieve subsidiebedrag. Dit bedrag vergelijken wij met het subsidiebedrag dat u zelf heeft aangevraagd bij vaststelling. Het verschil tussen deze bedragen mag niet meer zijn dan 10%. Is het verschil meer dan 10%? Dan verlagen wij het subsidiebedrag met het verschil tussen deze 2 bedragen.

Gaf u kosten op die niet onder de subsidie vallen? Maar bewijst u dat u hier geen schuld aan heeft? Dan verlagen we uw definitieve subsidiebedrag niet met dit verschil.

Bijlagen bij uw vaststellingsaanvraag

U stuurt een aantal bijlagen mee bij uw vaststellingsaanvraag. Voor elke investering stuurt u deze documenten mee:

Na uw vaststellingsaanvraag

Heeft u de vaststellingsaanvraag verstuurd? U ontvangt de beslissing hierop binnen 13 weken. Wij controleren of:

 • alle bijlagen bij uw vaststellingsaanvraag compleet zijn;
 • uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en regels van de subsidie. Bekijk ook de voorwaarden en regels in de brief Beslissing aanvraag;
 • u andere subsidie(s) bij ons heeft gemeld, die verbonden zijn met de betaling van uw investering(en);
 • u voor alle kosten die u heeft opgegeven subsidie aan mag vragen.

Hebben wij uw aanvraag goedgekeurd? Dan betalen wij u de subsidie binnen 6 weken uit.

Regels na uw vaststellingsaanvraag

Wetten en regels

In de Staatscourant leest u de wetten en regels die horen bij deze subsidie. Wilt u meer weten over de algemene regels van een subsidieaanvraag? Deze staan in de Kaderwet EZ-subsidies, op onze pagina Subsidiespelregels ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer weten?

Heeft u een vraag over de wetten en regels voor deze subsidie? Of wilt u bijvoorbeeld weten of u voor bepaalde kosten subsidie krijgt? Stuur uw vraag dan naar npilv@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
Bent u tevreden over deze pagina?