Hoogspanningsverbinding 380 kV Diemen, Lelystad en Ens

Gepubliceerd op:
4 augustus 2022
Laatst gecontroleerd op:
2 september 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) zijn van plan een extra 380 kV hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens. Het aanleggen van een nieuwe 380 kV-verbinding is op grond van de Elektriciteitswet een project van nationaal belang en valt hierdoor onder de rijkscoördinatieregeling (RCR).

Dit betekent dat de minister voor Klimaat en Energie de besluitvorming coördineert en samen met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) uiteindelijk bepaalt waar de hoogspanningsverbinding komt. Naar verwachting treedt 1 januari 2023 de nieuwe Omgevingswet in werking, waar de RCR-procedure in opgenomen wordt. Daarom wordt voor dit project vanaf de start gewerkt volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet. Het streven is om in 2024 het voorkeurstracé vast te stellen en in 2027 het ruimtelijk inpassingsplan van dit tracé. Na 2027 wordt de nieuwe verbinding gebouwd.

Waarom is het project nodig?
TenneT heeft (in het kader van haar investeringsplannen) berekend dat de huidige transportcapaciteit van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens na 2030 onvoldoende is. De komende jaren moet naast het onderhoud aan en opwaardering van bestaande hoogspanningsverbindingen, de capaciteit van het elektriciteitsnet in Nederland worden uitgebreid. Nieuwe hoogspanningsstations en -verbindingen zorgen niet alleen voor meer transportcapaciteit, maar zorgen ook lokaal voor ruimte om nieuwe aansluitingen van particulieren en bedrijven op het elektriciteitsnet mogelijk te maken. Naast de hoogspanningsverbinding Diemen - Ens worden tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten - Ens en Geertruidenberg – Krimpen/Crayestein nieuwe verbindingen voorzien.

Stand van zaken

Het project Hoogspanningsverbinding 380 kV Diemen, Lelystad en Ens start met het kennisgeven van het voornemen en voorstel voor participatie. Het voorstel voor de wijze waarop de omgeving wordt betrokken bij het planproces staat beschreven in het participatieplan. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 1 september 2022 is kennisgeving van het voornemen en voorstel voor participatie gedaan.

Waar kunt u de stukken inzien?

Het voornemen en voorstel voor participatie kunt u vanaf vrijdag 2 september tot en met donderdag 13 oktober 2022 inzien op de volgende locaties:

 • Het gemeentehuis van Lelystad, Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad, is voor het inzien van documenten maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Wij vragen u om voor het inzien van documenten van tevoren telefonisch een afspraak te maken, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het Team Ruimte, de heer I.T. Meints via het algemene telefoonnummer 14-0320.
 • Het gemeentehuis van Gooise Meren, Brinklaan 35 1404 EP Bussum, is voor het inzien van documenten maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30 tot 17.00 uur. U kunt de documenten inzien bij de balie van de gemeente.

Het voornemen en voorstel voor participatie is ook hieronder te raadplegen.

Hoe kunt u meedenken?

Als u wilt meedenken over de verkenning naar een nieuwe 380 kV- hoogspanningsverbinding tussen Diemen, Lelystad en Ens kunt u een schriftelijke of mondelinge reactie geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. Deze reactie kunt u kenbaar maken in de periode van vrijdag 2 september tot en met donderdag 13 oktober 2022.

U kunt hierbij denken aan:

 • Is het project u voldoende helder?
 • Zijn de uitgangspunten in deze fase duidelijk?
 • Zijn er aandachtspunten die u voor deze fase al wilt meegeven?
 • Is het doel van het voorstel voor participatie u voldoende helder?
 • Geeft dit voorstel voldoende inzicht in hoe u kunt meedenken?
 • Sluit het aan op de manier waarop u graag betrokken wilt worden, of heeft u een andere voorkeur?
 • Bent u nog niet betrokken en wilt u dat in het vervolg wel zijn?
 • Welke oplossingen zou u onderzocht willen zien?
 • Heeft u nog andere suggesties of informatie die u met ons wilt delen?

Hoe kunt u reageren?

 • Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur via het digitale reactieformulier. U kunt niet reageren via e-mail.
 • Per post door een reactie te sturen naar:
  Bureau Energieprojecten
  Inspraakpunt Hoogspanningsverbinding Diemen, Lelystad en Ens
  Postbus 111, 9200 AC Drachten
 • Mondeling: via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, telefoonnummer 070 379 8979

Als u uw naam, postadres en e-mailadres vermeldt, kunnen wij u informeren over de voortgang van het project. U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk onderwerp uw reactie betrekking heeft.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook privacyverklaring op RVO.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De inventarisatie van de verschillende alternatieven voor het hoogspanningstracé wordt binnen vijf maanden na het publiceren van de kennisgeving uitgevoerd. De resultaten daarvan worden vastgelegd in een (concept) Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de concept-NRD. Uw reactie op het voorstel voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te werken. Bij de terinzagelegging van de concept-NRD wordt een geactualiseerd voornemen voor participatie gepubliceerd.

Informatiebijeenkomsten

U bent welkom bij de inloopbijeenkomsten die het ministerie van EZK samen met Tennet organiseert. De bijeenkomsten vinden plaats op:

 • donderdag 15 september 2022 van 19.00 tot 21.00 uur in het Van der Valk Hotel Almere,
  Veluwezoom 45 in Almere.
 • dinsdag 20 september 2022 van 19.00 tot 21.00 uur  in het Arsenaal,
  Kooltjesbuurt 1 in Naarden-Vesting.
 • dinsdag 27 september 2022 van 19.00 tot 21.00 uur in Kerkcentrum De Hoeksteen,
  De Poort 17-19 in Swifterbant.
 • donderdag 29 september 2022 van 19.00 tot 21.00 uur in het  Van der Valk Hotel Lelystad,
  Larserplein 1 in Lelystad.

Op maandag 3 oktober 2022 vindt van 19.00 tot 20.00 uur een online informatiebijeenkomst plaats. Aanmelden voor de online informatiebijeenkomst kan via het aanmeldformulier. Wij stellen het op prijs als u uw vragen van tevoren doorgeeft.

Meer informatie

Meer informatie over de hoogspanningsverbinding Diemen, Lelystad en Ens vindt u ook op de website van Tennet www.tennet.eu/diemen-ens. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79. Of stel uw vragen tijdens een van de informatiebijeenkomsten.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?