Natuur en biodiversiteit

Gepubliceerd op:
25 januari 2017
Laatst gecontroleerd op:
28 januari 2020

Hoe kunnen we de samenleving verbeteren door gebruik te maken van natuur? Hoe bevorderen we biodiversiteit en maken we bedrijventerreinen aantrekkelijker? Hoe stimuleren we duurzame melkveehouderij, zodat de biodiversiteit onder en boven de grond verbetert? Er zijn veel initiatieven die natuur en biodiversiteit inzetten ter bevordering van gezondheid, natuurinclusieve landbouw en groene stedelijke ontwikkelingen. Wij ondersteunen overheden, kennisinstellingen, burgerinitiatieven en ondernemers die zich inzetten voor een leefbare samenleving.

Welke projecten gingen u voor?

Wilt u weten hoe we de uitvoering van natuurbeleid en biodiversiteit stimuleren? Bekijkt u dan de volgende voorbeelden waarin we samenwerken met diverse andere partijen.

  • Natura2000 - Nederland telt circa 160 Natura2000-gebieden. In nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt RVO een groot aantal beheerplannen op voor deze gebieden. We creëren draagvlak voor deze plannen door alle belanghebbenden te betrekken.
  • Programma Aanpak Stikstof - mm de doelstellingen van het Europese natuurbeleid te halen, moet de neerslag van stikstof in Natura2000-gebieden omlaag. In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn maatregelen genomen om de ammoniakuitstoot uit de landbouw te verminderen.
  • Natuurambitie Grote Wateren - de Natuur ambitie Grote Wateren (NAGW) werkt aan een toekomstvisie voor 2050 en verder voor de rivieren, de Zuidwestelijke Delta, het kustgebied, het IJsselmeergebied en de Noordzee. Bij deze opgaven werken wij samen met diverse partijen zoals gebiedsbeheerders, overheden en onderzoeksinstellingen.
  • Tweede Natuur - in Tweede Natuur laten we maatschappelijke initiatieven zien waarin natuur is gekoppeld aan andere maatschappelijke belangen en bieden we waar nodig ondersteuning, zoals bijvoorbeeld de Green Deal, Voedselbossen. De samenleving is gebaat bij slimme initiatieven die gezondheid, natuurinclusieve landbouw  en groene stedelijke ontwikkelingen bevorderen. We helpen de experimenteerruimte voor deze initiatieven te vergroten.
  • Tijdelijke natuur - soms wacht een gebied - vaak braakliggend terrein - nog op de realisatie van een nieuwe bestemming. Voor grondeigenaren, overheden en natuurorganisaties is er een regeling die het aantrekkelijk maakt deze hectaren tijdelijk als natuurgebied te laten functioneren. Wij promoten de ontwikkeling van Tijdelijke natuurgebieden en denken mee over de kansen daarvoor.
  • DuurzaamDoor - voor diverse programma's en thema's werken we samen met het RVO-programma DuurzaamDoor. DuurzaamDoor is een kennisprogramma voor sociale innovatie dat de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie wil versnellen en doorbraken helpt realiseren.

Meer informatie over Gebied en ruimtelijke ontwikkeling?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?