GLB 2023: een duurzame omgeving

Gepubliceerd op:
7 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
5 juli 2023

Ook samen met anderen kunt u werken aan een toekomstbestendige landbouw. In het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) blijven vertrouwde regelingen bestaan. Er komen ook nieuwe regelingen die een gebiedsgerichte aanpak stimuleren. Samen een plan maken en deze samen uitvoeren staat centraal.

Laatste aanpassingen op deze pagina

 • 17 oktober 2022: Er is overeenstemming over het Nationaal Strategisch Plan. Hierdoor veranderen de aanvraagperiode en de termijn voor het doorgeven van het jaarlijks beheer. Voorlopig geldt dat de gebiedsaanvraag van 2023 voor 1 januari 2023 moet gebeuren. Voor het jaarlijks beheer is dat van 1 januari tot en met 15 mei. Dit geldt alleen voor 2023. Lees meer in de Kamerbrief.

Het nieuwe GLB is nog in ontwikkeling. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina.

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Door beheeractiviteiten werkt u aan een betere biodiversiteit op en naast landbouwgrond. Ook beschermt en herstelt u de bodem- en waterkwaliteit.

In het nieuwe GLB komen er meer middelen bij, zoals nieuwe beheeractiviteiten en meer budget voor het uitvoeren van activiteiten. Ook het aantal hectare voor ANLb kan groeien van 100.000 naar 130.000 hectare.

U krijgt als deelnemer van een collectief subsidie uit het ANLb. Alleen collectieven kunnen de subsidie aanvragen. Een collectief bestaat uit agrariërs en andere grondgebruikers. Zij gaan in een bepaald gebied aan de slag met beheeractiviteiten. Ze leggen bijvoorbeeld foerageergebieden aan voor vogels of beheren landschapselementen, zoals een bomenrij of poel. In het nieuwe GLB zetten we extra in op water- en klimaatmaatregelen.

Meer informatie over de aanvraag en de voorwaarden leest u hier later.

Kan ik ook meedoen aan de eco-regeling? Lees meer over de Samenhang tussen eco-regeling, conditionaliteiten en ANLb.

Nieuw: LEADER

U werkt samen in de regio en draagt bij aan de doelen van de brede plattelandsontwikkeling. Maar ook aan klimaat, natuur en milieu. Uw eigen inbreng en verantwoordelijkheid vinden wij belangrijk. Deze subsidie is voor partijen binnen en buiten de landbouwsector.

LEADER is een Europees subsidieprogramma. Het richt zich op de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland. En op een duurzame ontwikkeling van de regio.

LEADER heeft 2 onderdelen. Als eerste kunt u in het nieuwe GLB geld krijgen om een Lokale Actiegroep (LAG) te beginnen. Deze LAG bestaat uit een gemixte groep met bijvoorbeeld een agrariër, maar ook een gemeente of provincie. De LAG ontwikkelt daarna een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) die aansluit bij de doelen van LEADER.

Als tweede is er geld beschikbaar voor de uitvoering van de LOS. Met dit geld betaalt u de organisatiekosten en de uitvoering van concrete projecten. Ook mag u de kosten voor samenwerkingsprojecten met andere LAG’s hiermee betalen.

Bekijk de voorwaarden voor LEADER beheerkosten Overijssel. De regeling LEADER beheerkosten Zuid-Holland gaat op 1 november 2023 open. De volledige voorwaarden en meer informatie vindt u hier later.

Nieuw: Samenwerking integrale gebiedsontwikkeling

Nederland is een afwisselend land met verschillende grondsoorten en landbouwgebieden. Met deze nieuwe regeling pakt u de uitdagingen uit uw landbouwgebied samen op. Een gebiedsplan helpt daarbij.

U kunt subsidie aanvragen voor het oprichten van een gebiedscoalitie. Deze coalitie stelt een gebiedsplan op dat bijdraagt aan de doelen van het GLB. In een coalitie zit in ieder geval een landbouwer. Maar ook bijvoorbeeld grondeigenaren, provincies, waterschappen en landbouworganisaties.

Er is ook geld beschikbaar voor de uitvoering van het gebiedsplan. Hierbij leggen we de focus op niet-productieve investeringen (zoals het aanleggen van landschapselementen). Maar ook productieve investeringen, kennisoverdracht en innovatie zijn belangrijk.

Meer informatie over de aanvraag en de voorwaarden leest u hier later.

Nieuw: Gebiedsgerichte samenwerking GBA-doelen

Samenwerken en afstemmen met andere agrariërs op het gebied van de groenblauwe architectuur (GBA)-doelen. De GBA zijn ANLb, de eco-regeling, conditionaliteiten en de basispremie.

U kunt subsidie krijgen als u samenwerkingsactiviteiten onderneemt voor afstemming over het ANLb, de eco-regeling en de conditionaliteiten. Ook is er geld voor niet-productieve investeringen zoals het aanleggen van bloemrijke randen, landschapselementen en natuurvriendelijke oevers.

U vraagt het geld aan in een samenwerkingsverband. U maakt duidelijk wie welke rol en taken heeft. De activiteiten die u onderneemt sluiten aan bij de regionale doelen. Met andere samenwerkingsverbanden zoekt u samenwerking en doet u aan kennisdeling.

Meer informatie over de aanvraag en de voorwaarden leest u hier later.

Werken aan natuurkwaliteit met eco-regeling en ANLb? Lees het praktijkverhaal.

Nieuw: Samenwerken aan innovatie (EIP)

Werkt u in een samenwerkingsverband aan een project voor innovatie? Er komt een subsidie voor een deel van uw kosten. Krijgt u subsidie voor uw project? Dan doet u mee aan het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Door dit netwerk kunnen deelnemers van projecten van elkaar leren en kennis delen. Uw project richt zich bijvoorbeeld op:

 • de ontwikkeling van een duurzame sector met landbouwproducten die klaar zijn voor de markt;
 • de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologieën;
 • de ontwikkeling van duurzame verdienmodellen: de primaire sector krijgt hiermee een sterkere regierol bij de verduurzaming van het voedselsysteem;
 • de uitwerking van een projectplan voor het opzetten van een fieldlab: dit is een plek waar verschillende partijen samenkomen om technologische en sociale innovaties te demonstreren en testen.

Wie zitten er in het samenwerkingsverband?

In het samenwerkingsverband zit in elk geval één landbouwer. En in elk geval één van de volgende deelnemers:

 • een actor uit de agrofoodketen;
 • een mkb-bedrijf;
 • een lid van een producentengroepering, coöperatie of brancheorganisatie;
 • een procesbegeleider/adviseur;
 • een kennis- en onderwijsinstelling;
 • een overig natuurlijk of rechtspersoon die bijdraagt aan de doelen van een aanvraag en/of gebiedsplan.

EIP aanvragen

Het samenwerkingsverband vraagt de subsidie aan. Van 1 juni tot en met 13 juli 2023 kunt u de volgende subsidies aanvragen:  

Wetten en regels

De wetten en regels voor het samenwerken aan innovatie (EIP) staan in de Staatscourant. U vindt ze in de publicatie van 2 mei 2023.

Wilt u meer weten over de algemene regels van een subsidieaanvraag? Deze staan in de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies.

Vragen over het nieuwe GLB?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?