Circulaire en biobased economie

Gepubliceerd op:
1 februari 2017
Laatst gecontroleerd op:
10 maart 2020

Hoe kunnen we een gebied optimaal inrichten zodat circulaire en biobased economie krijgen? Welke nieuwe manieren van (agrarische) bedrijfsvoering stimuleren kringloop en hergebruik? Effectieve uitvoering van beleid vraagt om een regionale aanpak die de hele keten en alle niveaus betrekt.

Als we uitgaan van een groene ecnomie hoe kunnen we Nederland dan (her)inrichten? In welke regio moet wat plaatsvinden? Is de bestaande infrastructuur nog adequaat? Zodra we met alle betrokkenen op zoek gaan naar gedeelde belangen, kunnen de beste oplossingen verrassend zijn.

Welke projecten gingen u voor?

RVO steunt en faciliteert initiatieven die circulaire en biobased economie bevorderen. Hieronder noemen we een aantal projecten waarin we samenwerken met diverse andere partijen.

  • Zevenbergsche boeren -Agrariërs in en rond Zevenbergschen Hoek hebben zich verenigd. Klimaatverandering bezorgt hen veel problemen, ook omdat er hoge eisen worden gesteld aan hun bedrijfsvoering. Ze laten zien dat hun sector oplossingen kan bieden voor klimaatproblemen. Zo kan bijvoorbeeld met gewassen - via zonlicht - CO2 worden omgezet in O2 (zuurstof) en voedingsmiddelenenergie. En CO2 kan met slimme landbouwmethoden binden aan de bodem.
  • Noordelijke Friese Wouden - De vereniging Noardlik Fryske Wâlden (NFW) is een agrarische natuurvereniging in Noordoost Friesland. De NFW behartigt de belangen van ruim 1000 leden. De meer dan 850 agrariërs en 200 particulieren doen aan natuur- en landschapsbeheer. Wij ondersteunen hun streven naar gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.
  • Herontwikkeling bedrijventerreinen - Gemeenten zijn aangespoord werk te maken van het vergroenen van bedrijventerreinen. Een groenblauwe woon-werkomgeving heeft namelijk veel voordelen voor de leefomgeving, het welzijn van mensen, natuur, biodiversiteit en energiebesparing. We promoten de ontwikkeling van Tijdelijke Natuurgebieden van tijdelijk braakliggend terrein en ondersteunen projecten voor herkaveling die bijdragen aan stedelijke vergroening.
  • Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie organiseert duurzame lokale energieproductie en verzamelt lokale houtige biomassa uit teelt, natuur en landschap. De houtige biomassa wordt omgezet in een kwalitatief hoogwaardige brandstof voor lokale biomassaketels van de diverse leden en partners, voornamelijk lokale kalverhouders. Wij bieden de coöperatie ondersteuning door businessmodellen te onderzoeken en ervaring- en kennisuitwisseling tot stand te brengen met andere partijen, waaronder landschapsbeheer.
  • DuurzaamDoor - Voor diverse programma's en thema's werken we samen met duurzaamdoor. DuurzaamDoor is een kennisprogramma voor sociale innovatie dat de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie wil versnellen en doorbraken helpt realiseren.

Meer informatie over Gebied en ruimtelijke ontwikkeling?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?